Regulamin zawodów

Regulamin zawodów brydża porównawczego

REGULAMIN ZAWODÓW BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO (SPORTOWEGO) PZBS

WSTĘP

§1

1. Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego (RZBP) wraz z Międzynarodowym Prawem Brydżowym '97 (MPB) tworzą kodeks obejmujący większość aspektów gry w brydża porównawczego.

2. Regulamin Zawodów składa się z części l - ogólnej, części II - szczegółowej oraz części III - obejmującej przepisy końcowe i wprowadzające.

3. Część ogólna formułuje przepisy i regulacje prawne dotyczące gry w brydża porównawczego w zawodach organizowanych lub nadzorowanych przez Pol­ski Związek Brydża Sportowego (PZBS).

4. Część szczegółowa kodyfikuje przepisy obowiązujące w poszczególnych rodza­jach zawodów rozgrywanych pod patronatem PZBS - w turniejach (Regulamin Turniejów Brydża Porównawczego) i meczu (Regulamin Meczu Brydżowego).

CZĘŚĆ l - OGÓLNA

Rozdział l.

ZAWODY BRYDŻA PORÓWNAWCZEGO l ICH RODZAJE.

§2

1. Zawody brydża porównawczego uważa się za zawody sportowe w rozumieniu przepisów, zawartych w odpowiednich aktach prawnych (państwowych, spor­towych itd.)

2. Zawodami brydża porównawczego są:

1) turnieje brydża porównawczego (różnych rodzajów),

2) mecz brydżowy.

3. Definicje wymienionych rodzajów zawodów sformułowane są w części szcze­gółowej niniejszego regulaminu.

Rozdział

ORGANIZATOR l ORGANIZACJA ZAWODÓW.

§3

1. Zawody brydża porównawczego mogą być organizowane przez PZBS, człon­ków Związku (w tym także osoby fizyczne), sekcje brydża sportowego, kluby sportowe oraz inne instytucji i organizacje, a także przez osoby prywatne -w tym sponsorów.

2. Do obowiązku organizatora należy:

1) przygotowanie odpowiednich pomieszczeń (sale gry, szatnia, bufet, palarnia, sanitariaty i inne w miarę potrzeb) oraz zapewnienie odpowiednich warun­ków rozgrywek (między innymi oświetlenia, odpowiedniej temperatury w po­mieszczeniach); normy dotyczące tych warunków ustala Zarząd Główny PZBS,

2) przygotowanie sprzętu tzn. stolików dla grających (odpowiednio ustawionych z zachowaniem należytych odstępów między nimi), stolików dla sędziego, sekretarzy i sędziów stolikowych, krzeseł, pudełek rozdaniowych i kart w do­statecznej dla rozegrania zawodów ilości, zasłon stolikowych i kaset licytacyj­nych (gdy wymaga tego szczegółowy regulamin danych rozgrywek), ewentu­alnie brydżramy - rzutnika.

3) udostępnienie formularzy wydanych przez PZBS i materiałów piśmiennych (w ilości potrzebnej dla danych rozgrywek), do sporządzenia dokumentacji zawodów.

4) zapewnienie należytego porządku w trakcie rozgrywek oraz warunków gwa­rantujących tajność rozdań,

5) spełnienie innych wymogów, ujętych w odnośnych regulaminach, w tym m. in. rozpropagowanie zawodów i ogłoszenie informacji o nich, zapewnienie obsady sędziowskiej, zabezpieczenie bazy noclegowej, ogłoszenie wyników zawodów, realizacja zobowiązań finansowych, złożenie sprawozdania z wy­liczeniem punktów klasyfikacyjnych zdobytych w tych rozgrywkach przez zawodników, potwierdzenie w indywidualnych kartach klasyfikacji zawodni­ków tych punktów.

6) umieszczenie w odpowiednich miejscach plakatów informacyjnych i logo PZBS. Materiały reklamowe w salach gry, na użytym sprzęcie oraz oficjalnych drukach mogą dotyczyć tylko aktualnych sponsorów PZBS i organizatora imprezy

 

§4

W pomieszczeniach, gdzie rozgrywane są zawody brydża porównawczego, w cza­sie ich trwania obowiązuje całkowity zakaz palenia w całym obiekcie lub jego części wydzielonej do przeprowadzenia zawodów.

 

§5

Organizator może wprowadzić obowiązek wykupywania przez widzów biletów wstępu na zawody, uwzględniając zniżki dla młodzieży szkolnej.

Rozdział III.

SPRZĘT

§6

1. Sprzęt potrzebny do rozegrania zawodów (o którym mowa w § 3 pkt. 2 podpkt. 2 rozdz. II tej części regulaminu) powinien spełniać odpowiednie warunki i po­siadać odpowiednie parametry.

2. Pudełka rozdaniowe (z kartami) powinny być zgodnie z przepisem pkt. 2 rozdz. II MBP '97.

3. Stoliki przeznaczone do gry powinny być w miarę możliwości kwadratowe, wymiary blatu stolika powinny wynosić co najmniej 0,9 m na 0,9 m, a wyso­kość stolika co najmniej 0,8 m. Stoliki powinny być właściwie oznakowane, zgodnie z przepisem zawartym w pkt. 3 rozdz. II MPB '97.

4. Zasłony stolikowe, należycie skonstruowane, mają być odpowiednio dopasowa­ne do użytych stolików. Zasłona ustawiona po przekątnej stolika dzieli go na dwie części, tak, że zawodnicy N i E siedzą po jednej stronie zasłony, a zawod­nicy S i W po drugiej stronie. Zasłona powinna być umieszczona zarówno nad jak i pod stołem. Otwór w zasłonie, zasłaniamy ruchomą częścią zasłony, powi­nien posiadać odpowiednią wielkość, aby spełniał swoją rolę (gdy zasłona jest podniesiona ma on umożliwić widzenie przez wszystkich zawodników siedzą­cych przy tym stoliku kart dziadka i kart dokładanych do lew).

5. Kasety licytacyjne powinny być usytuowane w odpowiednim miejscu przy lub na stoliku (w zasięgu ręki zawodnika).

6. Pudełka rozdaniowe, kasety licytacyjne i zasłony stolikowe używane w zawo­dach PZBS powinny posiadać jego atest.

7. Karty używane do gry nie powinny być zniszczone.

8. W zawodach o dużej liczbie rozdań na stole (mecze, zbiornice) zabrania się trzymania zapasu pudełek rozdaniowych na podłodze.

Rozdział IV.

DOKUMENTACJA ZAWODÓW

§7

1. Do prowadzenia zawodów różnych rodzajów używa się następujących formularzy:

1) protokołu meczu brydżowego,

2) protokołu rozdania (w meczu),

3) protokołu kontrolnego meczu brydżowego (kontrolki stolikowej),

4) protokołu turnieju (sprawozdawczego) z ewentualnym załączonym wydru­kiem komputerowym wyników,

5) protokołu rozdania (w turnieju),

6) karty zbiorczej teamu (wyników w turnieju teamów),

7) protokołu kontrolnego meczu w turnieju teamów (kontrolki stolikowej),

8) druku odwołania (protestu).

2. Szczegółowe regulaminy rozgrywek określają jakie dokumenty i formularze są potrzebne do przeprowadzenia danego rodzaju zawodów oraz określają zasady sporządzania dokumentacji i sprawozdawczości.

3. Organ weryfikujący (organizator) przechowuje dokumentację zawodów przez okres:

1) - 5 lat - sprawozdania z zawodów mistrzowskich,

2) - 3 lat - sprawozdania z zawodów ogólnopolskich (poza mistrzostwami),

3) - 2 lat - protokoły meczów i turniejów oraz inne dokumenty rozgrywek szczebla centralnego,

4) - 1 roku - sprawozdania z zawodów niższych szczebli, protokoły meczów i turniejów oraz inne dokumenty rozgrywek tych szczebli.

Rozdział V.

UCZESTNICY ZAWODÓW, WIDZOWIE

§8

1. Określenie uczestnika zawodów jest zdefiniowana w rozdziale l MPB '97.

2. Zawodnicy startujący w zawodach, mają określone uprawnienia i obowiązki. Zgłoszenie się do zawodów jest uważane za zobowiązanie uczestnika do pod­porządkowania się przepisom obowiązującym w tych zawodach.

3. Zawodnik ma prawo:

1) uzyskiwać korzyści sportowe (tytuły, punkty klasyfikacyjne, awanse, medale) i materialne (nagrody), jakie może dawać uczestnictwo w zawodach,

2) wzywać sędziego w celu otrzymania informacji w sprawach przepisów gry i zasad regulaminowych, dotyczących rozgrywek z wyjątkiem sytuacji, gdy na podstawie innych przepisów uprawnienia zawodnika są ograniczone np.:

przy zastosowaniu przepisu pkt. 43 MBP '97.

3) sprawdzać w odpowiednim czasie zapisy w dokumentacji zawodów,

4) składać zażalenie oraz odwołania (protesty) do właściwych organów.

4. Do obowiązków zawodnika należy:

1) stosowanie się do przepisów MPB, RZPB i regulaminów szczegółowych zawo­dów (rozgrywek),

2) podporządkowanie się decyzjom sędziego i organizatora,

3) zachowanie porządku i spokoju w czasie, przed i po zawodach,

4) przestrzeganie ogólnie przyjętych form współżycia,

5) dbałość o schludny wygląd zewnętrzny,

6) taktowne, właściwe zachowanie się i przestrzeganie zasad etykiety (pkt. 74 MPB '97)

7) bezzwłoczne powiadamianie sędziego o dostrzeżonych jakichkolwiek nie­prawidłowościach i naruszeniach przepisów (z zastrzeżeniem jak w pkt. 3 podpkt. 2),

8) współdziałanie z sędzią w sprawach gry fair i sportowego zachowania się zawodników (zgłaszanie przypadków budzących wątpliwości - dotyczących licytacji, wistów, namysłów oraz nieprawidłowo zadawanych pytań i niepra­widłowo udzielanych odpowiedzi),

9) powstrzymanie się od omawiania i komentowania rozdań w trakcie zawo­dów (rundy, sesji),

10) posiadanie opisu stosowanego przez siebie systemu gry (względnie karty konwencyjnej wydawnictwa PZBS) zgodnie z wymogami odnośnych regula­minów rozgrywek.

11) noszenie znaczka identyfikacyjnego, jeżeli został wprowadzony przez orga­nizatora.

5. Jeżeli w zawodach jest obowiązkowa przynależność zawodników do PZBS, to powinni oni posiadać książeczki zawodnicze, będące jedynym dokumentem stwierdzającym członkostwo Związku. Członek PZBS nie posiadający przy sobie książeczki zawodniczej naraża się na pobranie podwyższonej opłaty startowej lub - w DMP - na karę grzywny.

 

§9

1. Widzowie (kibice) powinni stosować się do przepisów porządkowych obowią­zujących w zawodach, a w szczególności dotyczy to zakazu:

1) zakłócania porządku,

2) utrudniania w prowadzeniu zawodów sędziom i organizatorowi,

3) przeszkadzania zawodnikom,

4) prowadzenia rozmów i dyskusji na temat rozdania i gry w trakcie jej trwania,

5) palenia tytoniu w miejscu zawodów.

2. Widzowie powinni prezentować schludny wygląd zewnętrzny.

3. Widz może zająć miejsce tylko przy jednym zawodniku (również w razie stoso­wania zasłony stolikowej); jest on traktowany jako widz danego zawodnika, pary, drużyny, teamu.

4. Wszelkie przepisy zawarte w MPB (przepis szczegółowy - pkt. 76) i w regulami­nach PZBS dotyczące widzów są dla nich obowiązujące.

Rozdział VI.

SĘDZIA ZAWODÓW

§ 10

1. Sędziego zawodów (zespół sędziowski) powołuje się na podstawie Regulaminu Sędziowskiego PZBS i regulaminów rozgrywek (ewentualnie można uwzględnić propozycje obsady personalnej sędziów zgłoszone przez organizatora).

2. W skład zespołu sędziowskiego wchodzą (w zależności od potrzeb i rodzaju zawo­dów): sędzia główny, sędziowie pomocniczy - sekcyjni, sekretarze, sędziowie stoli­kowi - scorerzy, rachmistrze, sędziowie komputerowi, sędziowie techniczni.

3. Zakres obowiązków i uprawnienia sędziego zawodów są ujęte w Regulaminie Sędziowskim PZBS, w rozdziale X MPB '97, w innych przepisach tego prawa oraz w części szczegółowej niniejszego regulaminu i w regulaminach rozgrywek.

4. Do obowiązków sędziego szczególnie należy:

1) dbać o grę fair oraz sportową i kulturalną atmosferę zawodów,

2) dbać o zachowanie tajności rozdań,

3) czuwać nad porządkiem w czasie trwania zawodów w miejscu rozgrywek (w tym także egzekwować przestrzeganie zakazu palenia tytoniu przez obecnych na zawodach),

4) prowadzić zawody wykorzystując w pełni swe umiejętności - dokonać wybo­ru stosownego systemu rozgrywania zawodów (zgodnie z odpowiednimi re­gulaminami oraz instrukcjami organizacyjnymi i sędziowskimi, a także życze­niami organizatora - o ile nie stoją one w sprzeczności z aktami prawnymi wyższego rzędu), przekazywać uczestnikom informacje dotyczące strony tech­nicznej rozgrywek, zajmowania pozycji, przekazywania pudełek rozdaniowych, dokonywania zapisów i wypełniania protokołów, podawać sygnał startu do zawodów i ich zakończenia, podawać limity czasu gry i informować o upły­wie czasu na nią przeznaczonego,

5) ustalić warunki przebywania w miejscu zawodów i obserwacji gry przez wi­dzów, a także decydować o usunięciu niepożądanego widza.

6) rozstrzygać spory, wydawać decyzje, wymierzać kary regulaminowe z powo­łaniem się na odpowiedni przepis, który musi być podany zainteresowanym stronom,

7) przyjmować zażalenia, odwołania (protesty) i po zaopiniowaniu przekazywać je do właściwych instancji,

8) sporządzać sprawozdania z zawodów,

9) prowadzić oficjalny notes sędziowski, w którym odnotowuje się wszelkie budzące wątpliwości sprawy dotyczące gry uczestników zawodów i przeka­zywać ten notes w ustalonych terminach do właściwych instancji (Wydział Gier względnie Wydział Dyscypliny właściwego Zarządu), które mają obo­wiązek dokonania oceny danej sprawy i ewentualnie jej rozpatrzenia,

10) dbać o schludny wygląd zewnętrzny.

Rozdział VII.

PRZEBIEG ZAWODÓW l PRZEPISY GRY

§11

1. Zawody brydża porównawczego (sesja, runda) rozpoczynają się z chwilą, gdy sędzia główny dal sygnał i od tego momentu liczony jest regulaminowy czas danych zawodów (sesji, rundy).

2. Obowiązują następujące limity czasu, przeznaczonego na rozegranie jednego rozdania:

1) w turniejach oraz meczach prowadzonych z dokumentacją skróconą:

a) - 7 minut bez użycia kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych,

b) - 8 minut przy stosowaniu kaset licytacyjnych,

c) - 9 minut przy stosowaniu kaset licytacyjnych i zasłon,

2) w meczach prowadzonych z dokumentacją kompletną -

a) - 8 minut bez użycia kaset licytacyjnych i zasłon stolikowych,

b) - 9 minut przy stosowaniu kaset licytacyjnych,

c) - 10 minut przy stosowaniu kaset licytacyjnych i zasłon.

3. Czas przeznaczony na rozegranie rundy, sesji określa się za pomocą iloczynu czasu przeznaczonego na jedno rozdanie i liczby rozdań rozgrywanych w da­nej rundzie względnie sesji.

4. Czas na rozegranie rundy, sesji może być korygowany przez sędziego (organiza­tora) w zależności od potrzeb i sytuacji.

5. Sędzia może odstąpić od egzekwowania obowiązujących limitów czasowych (np. w niektórych rodzajach turniejów; brydża ułatwionego, mistrzostwach śro­dowiskowych itp.)

6. W przypadku rozgrywania zawodów przy użyciu brydżramy (rzutnika) sędzia -organizator wyznacza czas gry stosownie do warunków.

7. W ramach limitu czasu przeznaczonego na rozdanie zawodnicy obowiązani są przeliczyć karty przed ich obejrzeniem i po rozegraniu gry, rozegrać rozda­nie, dokonać zapisu i sprawdzić zgodność kart z protokołem (w przypadku turnieju).

8. Faktyczny czas zawodów normowany jest odpowiednimi przepisami regulami­nów rozgrywek, a w razie ich braku przez sędziego, jednakże z uwzględnieniem ustaleń zawartych w Regulaminie Zawodów Brydża Porównawczego.

§ 12

Zarząd Główny PZBS ogłasza dokument o polityce systemowej obowiązującej w Związku, w którym ustala dopuszczalność lub zakaz stosowania systemów gry, konwencji i ustaleń umownych w określonych rodzajach zawodów. Sprawę tę mogą również normować szczegółowe regulaminy rozgrywek.

§13

1. Każdy zawodnik ma prawo uzyskać od przeciwnika wyjaśnienia dotyczące gry (znaczenia licytacji i sposobu wistów). Uregulowane to jest w pkt. 20 lit. F roz­działu V MPB '97.

2. Forma zadawanego pytania powinna być zwięzła np. “jak należy rozumieć licytację partnera?", “jaka jest stosowana konwencja dotycząca wistu?". Inna forma zadawania pytań jest traktowana jako wykroczenie (np. używanie wy­biórczo w pytaniu miana odżywki).

3. Prawo zawodników do uzyskania wyjaśnień istnieje niezależnie od możliwości korzystania z karty konwencyjnej przeciwnika (wzgl. opisu systemu jego gry).

§14

1. Zapowiedzi umowne - konwencyjne (zarówno neutralne jak i sztuczne) muszą być alertowane (definicja w rozdziale l MPB '97).

2. Alertuje partner zawodnika, który dał zapowiedź konwencyjną przez puknięcie w stolik lub wyłożenie kartki z napisem “alert" z kasety licytacyjnej.

3. Obowiązek alertowania zapowiedzi konwencyjnych i ustaleń dotyczy wyłącznie zapowiedzi do wysokości licytacyjnej 3 BA.

4. Alertowanie zapowiedzi konwencyjnych powyżej odżywki 3 BA jest niedopusz­czalne i winno być traktowane jako wykroczenie.

5. Na wyraźne życzenie przeciwników sędzia zarządza całkowity zakaz alertowania. Zakaz ten dotyczy wyłącznie stołu, przy którym gracze się o to zwrócili.

6. Przy stosowaniu zasłon obowiązek alertowania przy zasłonach jest położenie kartki z napisem “alert" na pudełku rozdaniowym lub w miejscu przeznaczo­nym na licytację przeciwnika.

§15

1. Odzywki skaczące (licytacja z przeskokiem) muszą być stopowane przez licytu­jącego słowem stop (wypowiedzianym przed mianem odzywki) lub przez wyło­żenie kartki z takim napisem z kasety licytacyjnej.

2. Po odżywce skaczącej przeciwnik z lewej strony odzywającego się powinien odcze­kać około 8-10 sekund i licytować dalej, natomiast przy stosowaniu kaset licytacyj­nych zawodnik stopujący po odczekaniu wymienionego czasu chowa kartkę z napi­sem “stop" i dopiero wówczas przeciwnik z lewej strony powinien dalej licytować.

3. Brak stopowania lub niewłaściwe stopowanie jest niedopuszczalne i winno być traktowane jako wykroczenie.

4. Przy stosowaniu zasłon kartek z napisem “stop" nie używa się.

§ 16

1. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości należy bezzwłocznie wezwać sę­dziego lub zastrzec sobie prawo jego wezwania; w przeciwnym razie może być utracone prawo wyrównania straty spowodowane przez tę nieprawidłowość.

2. Z tytułu popełnionej nieprawidłowości karę może wymierzyć tylko sędzia, a za­wodnicy muszą podporządkować się jego decyzji, zachowując jednak prawo do odwołania.

§17

1. Przy używaniu kaset licytacyjnych kartki licytacyjne powinny być wyjmowane z kasety w sposób zdecydowany i kładzione na stołku względnie desce zawsze w jednakowy sposób i możliwie jak najciszej; kartki licytacyjne układa się od lewej ku prawej stronie licytującego i “patrzą" one w kierunku partnera.

2. Zapowiedź uważa się za zalicytowaną, gdy kartka licytacyjna zostanie w całości położona w miejscu dla niej przeznaczonym.

3. Zastosowanie przepisu pkt. 25 lit. A rozdziału V MPB '97 (natychmiastowe poprawienie zapowiedzi) może mieć miejsce tylko wówczas, gdy kartka licyta­cyjna, wyciągnięta jako pierwsza z kasety, nie zostanie jeszcze położona na stoliku, a na desce wypuszczona z ręki.

§18

1. Przy używaniu zasłon stolikowych licytacja odbywa się wyłącznie przy pomocy kaset licytacyjnych. Poszczególni zawodnicy obsługują urządzenie zasłony i tak zawodnik N jest odpowiedzialny za prawidłowe umieszczenie pudełka rozdaniowego na desce i zdejmowanie go z deski po rozegraniu rozdania, zawodnicy N i S (odpowiednio) za przesuwanie deski pod zasłoną na jej drugą stronę. Za unoszenie po pierwszym wiście ruchomej części zasłony, zakrywającej otwór, a także za jej opuszczenie po zakończeniu rozgrywania rozdania odpowiedzial­ny jest zawodnik E lub W, jeżeli po jego stronie znajduje się klapa, lub pukanie w deskę, jeżeli klapa znajduje się po stronie przeciwnej.

2. Zapowiedź uważa się za dokonaną w momencie przesunięcia deski na drugą stronę zasłony. Zapowiedzi niewłaściwe lub niedozwolone, na które zwrócono uwagę przed przesunięciem deski, powinny być poprawione i w tym przypad­ku nie stosuje się kary.

3. Jeżeli zapowiedź dana omyłkowo została natychmiast poprawiona, a deska nie była jeszcze przesunięta, to przeciwnik znajdujący się po tej samej stronie zasłony stolikowej (tzn. z lewej w stosunku do dającego pomyłkową zapowiedź) może również zmienić swą zapowiedź, daną przed tą zmianą, chyba że sędzia zdecyduje inaczej.

§19

1. Zawodnik licytujący zapowiedź umowną musi ją alertować przeciwnikowi znaj­dującemu się po tej samej stronie zasłony, używając w tym celu kartki licytacyj­nej z napisem “alert". Podobnie postępuje jego partner, gdy deska z licytacją znajdzie się po drugiej stronie zasłony.

2. Zawodnik, który został ostrzeżony, powinien potwierdzić przyjęcie tego do wiadomości przez skinięcie głową.

3. Wyjaśnień o znaczeniu licytacji (każdy “swojemu" przeciwnikowi) udziela się na piśmie, odpowiadając na pytania zadane również na piśmie (w tej sytuacji nie musi być stosowany przepis pkt. 20 lit F 1 rozdziału V MPB '97).

§ 20

1. W sytuacjach, kiedy część ruchoma zasłony jest opuszczona, a deska nie została przesunięta na drugą stronę zasłony, następujące punkty MPB nie mają zastoso­wania (nie ma kary):

1) pkt. 11 (utrata prawa do wymierzania kary),

2) pkt. 20 (powtarzanie licytacji i udzielanie wyjaśnień),

3) pkt. 23-27 (nieprawidłowości w licytacji),

4) pkt. 29-34 (zapowiedzi poza kolejnością),

5) pkt. 40 lit. E podpunkt 2 (korzystanie z karty konwencyjnej przeciwników),

6) pkt. 41 lit. A (pierwsze wyjście zakrytą kartą - ale, dla zabezpieczenia się przed przedwczesnym podniesieniem klapy, zaleca się również wyjście kartą za­krytą),

7) pkt. 49 (odsłonięcie karty obrońcy),

8) pkt. 54 (pierwsze wyjście poza kolejnością).

2. W przypadku gdy część ruchoma zasłony zostanie podniesiona, a karta wyjścia poza kolejnością stanie się widoczna dla wszystkich i właściwy obrońca nie doko­nał pierwszego wyjścia - wówczas stosuje się przepis pkt. 54 MPB, a jeżeli okaże się, że obydwaj obrońcy dokonali pierwszego wyjścia - wówczas karta prawidło­wego wyjścia utrzymuje się w grze oraz stosuje się przepis pkt. 50 MPB.

§ 21

1. Zawody brydża porównawczego mogą być organizowane przy zastosowaniu brydżramy (rzutnika). W przypadku takiej organizacji uczestnicy zawodów zo­bowiązani są podporządkować się decyzjom organizatora.

2. W pomieszczeniach rozgrywek organizowanych z użyciem brydżramy mogą prze­bywać: sędzia główny, sędzia stolikowy i osoby upoważnione, których wykaz orga­nizator przekazuje sędziemu. Wszystkie inne osoby (tak związane z zawodami jak i widzowie) mogą przebywać i obserwować zawody wyłącznie w sali widowisko­wej brydżramy

 

§ 22

Gdy istnieje możliwość zastosowania w zawodach kaset licytacyjnych, wówczas uczestnicy nie mogą odmówić udziału w grze przy ich użyciu. Podobnie uczestni­cy nie mogą odmówić udziału w grze, jeżeli organizator zapewni możliwość roze­grania zawodów z zastosowaniem zasłon stolikowych.

Rozdział VIII

REZULTATY UCZESTNIKÓW. WYNIKI ZAWODÓW

§23

Po rozegraniu każdego rozdania dokonuje się zapisu uzyskanego rezultatu, wypeł­niając odpowiednie rubryki protokołu. Zapisu dokonuje jedna lub obie strony i sędzia stolikowy - zależnie od rodzaju zawodów oraz sposobu protokołowania, podanego przez sędziego przed zawodami,

1) w przypadku niezgodności elementów zapisu obowiązuje rezultat cyfrowy,

2) zawodnicy powinni powiadamiać sędziego o każdym zauważonym błędzie w za­pisie, dokonanym przy innym stoliku.

§24

1. Wypunktowania rezultatów poszczególnych uczestników dokonuje sędzia lub upoważniona przez niego osoba, stosując odpowiedni system punktowania, który powinien być podany do wiadomości uczestnikom przed zawodami.

2. Systemy punktowania i sposoby obliczania rezultatów ujęte są w części szczegółowej Regulaminu Zawodów oraz w regulaminach rozgrywek, a także w pkt. 78 MPB '97.

3. Zsumowanie uzyskanych przez uczestnika zawodów rezultatów rozdań przez niego rozegranych (nie unieważnionych) daje po uwzględnieniu kar i wyrów­nań łączny wynik tego uczestnika.

4. Sędzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowość obliczenia wyników zawodów.

§25

1. Obliczone według przyjętych zasad wyniki każdego uczestnika zawodów służą do wyłonienia zwycięzcy tych zawodów i ewentualnego (turniej) ustalenia dal­szej kolejności miejsc uczestników. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który osiągnął wynik najwyższy z porównywanych.

2. W razie uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników, gdy rodzaj zawodów wymaga ustalenia kolejności lokat (np. Mistrzostwa Polski), wówczas lokaty dzielone muszą zostać zróżnicowane. Ustalenia w tym zakresie określają szczegółowe przepisy zawarte w odpowiednich regulaminach.

§26

1. Wyniki zawodów muszą być zweryfikowane przez organ Zarządu właściwego szczebla i w określonym terminie.

2. Weryfikacja następuje na podstawie nie budzącej zastrzeżeń dokumentacji za­wodów i może mieć miejsce dopiero wówczas, gdy zostaną rozpatrzone odwo­łania, które wpłynęły w związku z tymi zawodami.

3. Termin weryfikacji dla zawodów szczebla centralnego wynosi 14 dni licząc od daty zakończenia zawodów, a dla zawodów niższych szczebli - 7 dni.

Rozdział IX

ODWOŁANIA

§27

1. Uczestnik zawodów (zawodnik, a w zawodach teamów i drużyn kapitan) może skła­dać odwołanie (protest), jeśli zostaną zachowane warunki i spełnione wymogi proce­duralne.

2. Odwołanie powinno być złożone do instancji odwoławczej w odpowiedniej formie i na odpowiednim druku za pośrednictwem sędziego.

3. Złożenie odwołania powinno nastąpić w ciągu 30 minut po zakończeniu sesji. Do odwołania załącza się kaucję w wysokości ustalonej w regulaminie tych rozgrywek; jeżeli regulamin tego nie precyzuje wówczas wysokość kaucji równa się wysokości opłaty wpisowej do zawodów. W rozgrywkach DMP można rów­nież w regulaminowym czasie awizować odwołanie, co sędzia zaznacza w pro­tokole.

4. Sędzia może uwzględnić odwołanie we własnym zakresie bądź też po zaopinio­waniu przekazać je do instancji odwoławczej, powiadamiając o tym strony

5. Zainteresowane strony mogą również składać odwołanie w terminie trzytygodnio­wym od chwili otrzymania wiadomości (ogłoszenia) o wynikach zawodów. Odwołanie to powinno być składane do właściwej instancji odwoławczej przy za­chowaniu odpowiedniej formy i równoczesnym dokonaniu wpłaty kaucji.

§ 28

1. Pierwszą instancją odwoławczą jest organ Zarządu właściwego szczebla, wery­fikujący wyniki danych zawodów.

2. Drugą instancją odwoławczą jest organ nadrzędny w stosunku do organu peł­niącego rolę l instancji.

3. Odwołania do II instancji mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem l instancji w terminie 14-dniowym, licząc od dnia następnego po otrzymaniu orzeczenia l instancji.

§29

2. W centralnych finałach mistrzostw Polski w różnych konkurencjach oraz w kon­gresach brydżowych powoływane są komisje odwoławcze (Jury d'Appel) przez właściwy organ Zarządu Głównego PZBS (organizatora). W składzie komisji odwoławczej powinien znaleźć się co najmniej jeden przedstawiciel organu Zarządu Głównego PZBS.

3. Komisje odwoławcze mogą być powoływane w innych zawodach szczebla cen­tralnego.

4. Postanowienia komisji odwoławczych są dla danych zawodów wiążące, jednak­że w razie podjęcia decyzji budzących zastrzeżenia albo rażąco nieprawidło­wych, względnie niezgodnych z przepisami, stronom przysługuje prawo złoże­nia skargi na orzeczenie komisji odwoławczej do odpowiedniego organu Zarzą­du Głównego PZBS, w takim przypadku niewłaściwe decyzje mogą być skory­gowane, ale tylko w zakresie konsekwencji sportowych, natomiast nie mogą ulec zmianie skutki finansowe (nagrody).

§ 30

Oprócz przepisów regulujących sprawy odwołań, ujętych w tym regulaminie, sto­suje się również w tym zakresie przepisy zawarte w rozdziale X MPB '97.

 

CZĘŚĆ II – SZCZEGÓŁOWA

A. Regulamin Turnieju Brydża Porównawczego (RT)

Rozdział l

DEFINICJE, RODZAJE, PODZIAŁ l KLASYFIKACJA TURNIEJÓW

§31

Turnieje brydża porównawczego są to konkurencje zaliczane do zawodów brydżo­wych, rozgrywane w oparciu o Międzynarodowe Prawo Brydżowe oraz Regula­min Zawodów Brydża Porównawczego.

§32

Rozróżnia się następujące rodzaje turniejów:

a) turnieje par (łączne i rozdzielne),

b) turnieje teamów,

c) turnieje indywidualne (łączne i rozdzielne),

d) turnieje teamowo-parowe.

§33

Turnieje mogą być pojedynczymi imprezami, stanowiącymi całość albo też wchodzić w skład zawodów cyklicznych (długofalowych), mityngów względnie kongresów.

§34

1. Cykl jednorodnych turniejów (np. turniejów par) rozegranych w terminach z góry ustalonych przy wcześniejszym podaniu zasad punktacji oraz przewidy­wanych nagród za wyniki łączne - nazywamy turniejem długofalowym.

2. Cykl co najmniej 3-ech turniejów różnego rodzaju (np. turnieje par, teamów itd.) rozgrywany zwykle w ciągu kilku następujących po sobie dni, z ustaloną punktacją i nagrodami za wyniki łączne - nazywamy mityngiem. O nadaniu cyklowi turniejów takiej nazwy i przyjęciu w/w sposobu jego rozegra­nia decyduje organizator, przedstawiając odpowiedni wniosek właściwemu orga­nowi Zarządu Głównego PZBS.

3. Mianem kongresu brydżowego określa się taki cykl turniejów - przede wszystkim o charakterze międzynarodowym - który gromadzi uczestników wysokiej klasy brydżowej w odpowiedniej liczbie (co najmniej 100) i któremu zostanie nada­na ranga tego typu imprezy. Rangę kongresu nadaje (względnie odbiera) Zarząd Główny PZBS.

§35

W zależności od wymagań dotyczących uczestników rozróżnia się turnieje: otwar­te, zamknięte, popularne, specjalne.

1. Turnieje otwarte są ogólnodostępne. W turniejach tych nie stosuje się żadnych ograniczeń systemów gry.

2. Turnieje zamknięte są organizowane dla określonych uczestników (nie są dla wszystkich dostępne). Organizator tego rodzaju zawodów podaje w szczegóło­wym regulaminie zasady doboru uczestników i ewentualne ograniczenia syste­mowe.

3. Turnieje popularne są to turnieje brydża ułatwionego, w którym organizator ma prawo wprowadzić:

- zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych (HUM),

- zakaz stosowania odżywek psychologicznych,

- handicap,

- ograniczenia w przyjmowaniu zapisów do udziału w turnieju zawodników o tytule klasyfikacyjnym wyższym niż mistrz okręgowy a w turnieju teamów zawodników, których średni współczynnik klasyfikacyjny (przypadający na zawodnika w teamie) nie przekracza wyznaczonego przez organizatora.

4. Turnieje specjalne są to takie turnieje, które organizuje się dla ściśle określonych grup uczestników, spełniających wymagane warunki (dotyczące np. wieku, płci, zawodu, kwalifikacji itd.). Zalicza się do nich między innymi turnieje: juniorów, mikstów, kadry, osób należących do środowisk zawodowych, społecznych. Tur­nieje te rozgrywane są na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 36

Pod względem zasięgu terytorialnego rozróżnia się turnieje: lokalne (klubowe, okrę­gowe), regionalne (rejonowe), ogólnopolskie.

1. Turnieje klubowe organizowane są przez kluby, sekcje brydża sportowego, inne organizacje i instytucje, a także przez osoby fizyczne.

2. Turnieje okręgowe są organizowane przez Okręgowe Związki Brydża Sportowe­go lub na ich zlecenie przez innych członków Związku.

3. Turnieje regionalne (rejonowe) organizowane są na podstawie porozumienia OZBS-ów.

4. Turnieje ogólnopolskie mające zasięg ogólnokrajowy są organizowane przez OZBS-y i rejestrowane na ich wniosek przez właściwy organ ZC PZBS.

§38

W zależności od tego czy jest pobierane wpisowe do turnieju czy nie, rozróżnia się turnieje: płatne i bezpłatne.

 

Rozdział II

ORGANIZATOR l ORGANIZACJA TURNIEJU

§39

Mianem organizatora turnieju w rozumieniu Regulaminu Zawodów określa się osobę prawną lub fizyczną która jest odpowiedzialna za stronę organizacyjną tych zawodów, odbywających się na podstawie obowiązujących przepisów.

§40

Turniej, który ma podlegać patronatowi PZBS musi być zarejestrowany. W celu zarejestrowania turnieju organizator składa do właściwego Organu Związku szcze­gółowe propozycje i wnioski w sprawach sportowych, organizacyjnych finanso­wych i innych, dotyczących imprezy, którą zamierza organizować. W propozycjach tych powinny być przedstawione informacje o:

Rodzaju turnieju, miejscu i dacie rozgrywek (datach, gdy chodzi o turnieje cyklicz­ne, długofalowe), godzinie rozpoczęcia i przewidywanej godzinie zakończenia zawodów, terminach i sposobach zgłoszeń, systemie rozegrania zawodów, liczbie rozdań, sposobie punktacji i obliczenia wyników, proponowanej obsadzie sędziow­skiej (ewentualnie wniosek o jej wyznaczenie), miejscu i terminie ogłoszenia wyni­ków, wysokości wpisowego, nagrodach, miejscu i terminie wręczenia nagród, wiel­kości sali rozgrywek, liczbie stolików, bufecie, szatni, bazie noclegowej i innych sprawach (np. punktacji i nagrodach długofalowych, ograniczeniach systemowych, handicapach, zaproszonych gościach organizatora, imprezach towarzyszących).

§41

Dla turniejów stałych powinien być sporządzony regulamin szczegółowy Dla tur­niejów organizowanych sporadycznie mogą być podane tylko ramowe ustalenia. Organizator turnieju ogólnopolskiego (mityngu, kongresu) obowiązany jest prze­stać do biura ZG PZBS powyższe propozycje i wnioski (§ 40) w terminie co naj­mniej 3-miesięcznym przed datą planowanego rozpoczęcia imprezy, oraz powia­domić Pełnomocnika d/ s Sędziowskich ZG PZBS o nazwisku sędziego głównego imprezy, najpóźniej 14 dni przed datą jej rozpoczęcia. Organ Zarządu weryfikujący zawody danego szczebla rozgrywek rejestruje turniej, o ile nie zgłosi do propozycji przedstawionych przez organizatora żadnych za­strzeżeń (np. sprzeczność z przepisami obowiązującymi w PZBS, termin kolidują­cy z inną imprezą). Turniej nie może zostać zarejestrowany jeżeli organizator do­tychczas nie wywiązał się z nałożonych na niego obowiązków organizacyjnych (w tym finansowych), względnie gdy nie ma gwarancji prawidłowego przeprowadze­nia zawodów.

Turniej zarejestrowany przez Organ Zarządu właściwego szczebla zostaje umiesz­czony w centralnym lub lokalnym kalendarzu rozgrywek i staje się turniejem pod­ległym Związkowi (będącym pod jego patronatem) w rozumieniu Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego, uzyskując wszelkie uprawnienia, jakie stąd wyni­kają, w tym również i uprawnienia klasyfikacyjne.

§42

Przeprowadzenie przez członka Związku turnieju nie zarejestrowanego może być uznane za działanie na szkodę PZBS i zagrożone karami dyscyplinarnymi. Odpowiedni Organ Zarządu właściwego szczebla może zakazać zawodnikom zrze­szonym w PZBS startu w turnieju nie zarejestrowanym, ogłaszając to w oficjalnych pismach, komunikatem lub też w prasie brydżowej. Zawodnicy uczestniczący w takich zawodach mogą podlegać karom dyscyplinar­nym, o ile było ogłoszone zawiadomienie o zakazie startu w nich.

§43

Rejestrując dany turniej organizator przyjmuje na siebie następujące obowiązki;

1) ogłoszenie informacji o turnieju (dane organizacyjne i sportowe) w sposób przy­jęty w danym środowisku (mieście, regionie itd.) z możliwością wykorzystania prasy brydżowej,

2) przyjęcie zgłoszeń - zapisów do turnieju i przyjęcie wpisowego,

3) udostępnienie zawodnikom (uczestnikom) regulaminu danych rozgrywek i ewen­tualnie listy startowej,

4) zapewnienie odpowiednich warunków do gry i przygotowanie sprzętu oraz druków dokumentów potrzebnych do rozegrania zawodów, w tym dostarcze­nie druków kart konwencyjnych dla zawodników (nieodpłatnie),

5) pokrycie kosztów sędziowania i organizacji turnieju,

6) ogłoszenie wyników i przekazanie nagród,

7) dopilnowanie sporządzenie dokumentacji sprawozdawczej i złożenie jej do odpowiedniego organu PZBS w terminie 7 dni (zawody szczebla centralnego) i 3 dni względnie w innym umownym terminie (zawody niższych szczebli) w celu weryfikacji,

8) terminowe przekazanie należnych kwot pieniężnych na rzecz Związku,

9) inne ujęte w § 3 pkt. 2 Regulaminu Zawodów.

§44

1. Jeżeli organ ZG PZBS zleca przeprowadzenie turnieju szczebla centralnego insty­tucji lub organizacji, wówczas przekazuje jej tzw. zlecenie organizacyjne, które określa warunki rozegrania tych zawodów (organizacyjne, techniczne, finanso­we i inne).

2. Formę, sposoby i termin zgłoszeń do turnieju ustala organizator. Może on za­strzec, że przy przyjmowaniu zgłoszeń będzie obowiązywało pierwszeństwo dla określonych uczestników. Przyjmuje się jednakże ogólną zasadę, gdy zacho­dzi konieczność ustalenia prawa do pierwszeństwa czy też kolejności umiesz­czenia na liście startowej względnie rezerwowej, że obowiązują kryteria klasyfi­kacyjne oraz fakt przybycia zawodnika z terenu poza miejscem rozgrywek.

3. Organizator nie może przyjąć zgłoszenia do turnieju osób (zarówno zrzeszo­nych w PZBS, jak i nie zrzeszonych), na których ciąży kara bezwzględnej dys­kwalifikacji. Poza tym organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia do tur­nieju z innych ważnych przyczyn, podając powód odmowy W takiej sytuacji zarejestrowanemu przysługuje prawo do odwołania się do organu nadzorują­cego dany turniej.

4. Młodzież szkół dziennych podstawowych i średnich nie zrzeszona w PZBS nie ma prawa startować w turniejach otwartych organizowanych pod patronatem Związku.

5. Ogłaszanie wyników turnieju następuje w sposób podany w regulaminie (pro­pozycjach organizatora) i w odpowiednim terminie - najpóźniej 3 dni po za­wodach. Organizator powinien umożliwić uczestnikom zapoznanie się z doku­mentacją turniejową - protokołami rozdań i arkuszami zbiorczymi oraz, jeśli istnieją takie możliwości frekwensami rozdań. Wyniki turniejów mistrzowskich i ogólnopolskich powinny być przekazane do biura Związku i zainteresowa­nych w terminie siedmiodniowym.

§45

Na dokumentację turnieju składają się:

1) lista uczestników z numerami startowymi oraz przynależnością okręgową i WK zawodników,

2) protokoły rozdań (w turniejach indywidualnych i par),

3) karty zbiorcze wyników teamów (przy obliczaniu ręcznym),

4) arkusze obliczeniowe zbiorcze (przy obliczaniu ręcznym),

5) protokół sprawozdawczy (zbiorczy) turnieju z wynikami sportowymi (zawiera­jący handicapy i kary) i z wyliczonymi oraz zdobytymi przez uczestników Pkl-ami oraz rozliczeniem finansowym,

6) sprawozdanie opisowe sędziego głównego.

§47

Organizator wypłaca nagrody w terminie przewidzianym w regulaminie danych zawodów, zaproponowanym w zgłoszeniu do organu właściwego Zarządu, jed­nakże nie później niż po upływie 5 dni od otrzymania zawiadomienia o weryfika­cji wyników turnieju.

§48

Niewywiązanie się organizatora z obowiązków przewidzianych w regulaminach jest zagrożone karami dyscyplinarnymi i sankcjami organizacyjnymi z odebraniem prawa organizacji zawodów włącznie.

 

Rozdział III

ROZGRYWANIE TURNIEJÓW. SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY l TURNIEJÓW

§49

Sposoby rozgrywania i prowadzenia turniejów są przedstawione w szczegółowych instrukcjach technicznych, sędziowskich oraz w podręcznikach techniki sędzio­wania i prowadzenia zawodów brydżowych.

1. W turniejach par najczęściej stosowane są systemy rozgrywania metodą Howella lub Mitchella (rozdzielny - gdy wyniki są obliczane dla poszczególnych linii albo łączny - gdy wyniki są obliczane dla wszystkich par razem - tu obowiązuje dokonywanie zmian w pozycjach par i obroty osi pudełek); mogą być również stosowane inne metody np. metoda kombinowana Howell-Mitchell albo sprzę­żenie stolików.

2. W turniejach indywidualnych są stosowane różne systemy rozgrywania dla różnej liczby zawodników, a punktowanie i obliczenie wyników może być od­dzielne (dla pozycji i linii) lub łączne dla wszystkich (tu warunek - wymieszanie, kojarzenie zawodników i obroty osi pudełek).

3. W turniejach teamów stosuje się metody rozegrania takie jak: "każdy z każdym" lub prawie z każdym - minimum 75% liczby teamów, "na dochodzenie" (system włoski lub duński) względnie eliminacje w grupach, a następnie finał.

4. W turniejach teamowo-parowych stosuje się system rozegrania "każdy z każ­dym" lub prawie z każdym, co dotyczy teamów a metodą Mitchella rozdzielnego - par. Klasyfikacja końcowa zostaje ustalona odrębnie dla teamów i dla par.

5. W turniejach obowiązuje zasada, że numery startowe uczestników są zawsze przez nich losowane.

6. W turniejach wysokiej rangi (np. międzynarodowych) gdzie nie jest możliwe pełne wymieszanie, należy stosować rozstawienie uczestników o najwyższych tytułach klasyfikacyjnych.

§ 50

Jeżeli istnieje potrzeba przeprowadzenia turniejów mistrzowskich i ogólnopolskich w grupach (sekcjach) względnie konieczność podziału uczestników na linie czy pozycje, wówczas dokonuje się rozstawienia ich do tzw. koszyków, tworzonych według kryteriów klasyfikacyjnych, a następnie losowania z koszyków do grup, na linie względnie pozycje, zachowując odpowiednie proporcje liczbowe poszczegól­nych kategorii uczestników w przydziale do koszyków.

§51

W razie nie przybycia uczestnika (zawodnika) uprzednio zgłoszonego do zawo­dów, sędzia może powołać (dopuścić) uczestnika rezerwowego albo wyrazi zgodę na zastępstwo. Zasady obowiązujące w tym względzie powinny być ustalone przez organizatora (odpowiedni organ Zarządu) przed rozpoczęciem zawodów i poda­ne do wiadomości w regulaminie, zawiadomieniach lub w innym dokumencie. Należy przy tym przestrzegać kryteriów przedstawianych w § 44 pkt. 2. Jeżeli zgłosi się uczestnik uprawniony, zanim upłynie czas lub zastępujący nie nabywa tego prawa, jeżeli natomiast uczestnik uprawniony przybędzie po upływie czasu i run­dy, wówczas traci prawo udziału w zawodach, na rzecz rezerwowego. Szczegóło­we regulaminy rozgrywek mogą w tej sprawie rozstrzygać inaczej.

§52

1. W turniejach obowiązuje zwykle rozdawanie kart przed rozpoczęciem gry, jednak w turniejach par i indywidualnych o trzech lub więcej sekcjach koniecz­ne jest uprzednie przygotowanie rozkładów rąk, a sędzia musi zadbać o zagwa­rantowanie ich tajności.

W takim przypadku przygotowane rozdania powinny być powielone (ułożone) w pierwszej rundzie danej sesji.

2. Każdy uczestnik odpowiada osobiście za prawidłowe powielenie swojej ręki (rąk).

3. Uczestnik rozgrywający rozdanie jako pierwszy po powieleniu ma obowiązek sprawdzenia rozkładu swojej ręki z protokołem. W przypadku późniejszego stwierdzenia błędów w powielaniu ponosi takie same konsekwencja jak uczest­nik, który mylnie powielił.

§53

1. Ustala się minimalną liczbę rozdań w turnieju jako warunek jego ważności:

a) w turniejach lokalnych - 26

b) w turniejach regionalnych - 40

c) w turniejach ogólnopolskich - 56

d) w turniejach obejmujących więcej rozdań niż 56 należy wprowadzić przerwę międzysesyjną, trwającą co najmniej 90 minut.

2. W turnieju należy zapewnić uczestnikom możliwość rozegrania maksymalnej liczby rozdań - jednakże nie mniej niż 75% - będących w grze.

3. liczba rozdań przewidzianych do rozegrania w ciągu dnia nie może przekro­czyć 80.

4. Uczestnicy mają obowiązek rozegrania wszystkich rozdań przewidzianych dla nich w turnieju. Sędzia może z ważnych powodów zwolnić uczestników z ro­zegrania części rozdań lub dopuścić na ich miejsce zastępstwo.

§ 54

1. Po rozegraniu rozdania uczestnicy dokonują stosownego zapisu w protokole, wypełniając prawidłowo właściwe rubryki; wszyscy uczestnicy grający przy danym stoliku są odpowiedzialni za prawidłowość zapisu. W przypadku stwier­dzenia przez sędziego karalnych błędów w zapisie uczestnicy ponoszą solidarnie odpowiedzialność za liczbową jego wartość, każdy uczestnik za własny numer startowy, a za pozostałe błędy zawodnik "N" lub jego linia.

2. Uczestnik, który stwierdził błąd merytoryczny w którymś z zapisów dokona­nych wcześniej, ma obowiązek powiadomienia o tym sędziego.

3. Poprawienie błędu we własnym zapisie dotyczącego wysokości kontraktu, liczby lew lub wartości liczbowej, a także zmian w przypisaniu numerów startowych liniom NS i EW wymaga parafy sędziego.

§55

Warunkiem sklasyfikowania uczestnika w turnieju (w ostatecznej tabeli wyników) jest rozegranie przez niego co najmniej 50% rozdań, przewidzianych do rozegra­nia w danym turnieju; gdy uczestnik nie spełnia tego warunku, rezultaty jego zo­stają unieważnione (zapisy skreślone z protokołów rozdaniowych). Nie unieważ­nia się jednak zapisów w sesji, którą dany uczestnik rozegrał w całości choćby nie stanowiła ona 50% rozdań przewidzianych do rozegrania.

§ 56

W turniejach mikstowych par i teamów obowiązuje zasada, aby wszystkie zawod­niczki zajmowały te same, wyznaczone przez sędziego pozycje. Przepis ten obo­wiązuje również w turniejach, w których regulamin dotyczy określonych cech pary (np. para z udziałem juniora, seniora lub zróżnicowana wg WK).

§57

1. W turniejach teamów rozgrywanych systemem na dochodzenie, po każdej rundzie dokonuje się zestawień przeciwników na podstawie zdobytych punktów z bieżącym uwzględnieniem kar i wyrównań, przyjmując zasadę, aby teamy nie spotykały się ze sobą w dwóch sąsiadujących rundach z wyjątkiem dwóch ostat­nich, chyba że regulamin imprezy stanowi inaczej (np. ilość powtórzeń nieogra­niczona, lub do końca bez powtórzeń). Jeżeli team przed ostatnią rundą ma przewagę punktów większą niż liczba punktów możliwa do zdobycia w meczu -wówczas rozgrywa ostatnią rundę z teamem zajmującym ostatnie miejsce.

2. Regulamin imprezy może zawierać klauzulę o ochronie w ostatniej rundzie (lub w 2 ostatnich) pierwszego (lub 2-3- pierwszych) stołu.

§ 58

Wycofanie się z gry uczestnika (zawodnika) albo zmiana partnera w parze (w tur­nieju par) wymaga aprobaty sędziego; w innym razie może spowodować konse­kwencje dyscyplinarne.

§59

Po zakończeniu gry w danej sesji zawodnicy (zawodnik) zajmujący pozycję stacjo­narną są odpowiedzialni za pudełka rozdaniowe z kartami, protokoły rozdań i ka­sety licytacyjne. Sposób postępowania z nimi określa sędzia.

 

Rozdział IV

SĘDZIOWANIE TURNIEJU

§60

1. Obsada Sędziowska turnieju jest wyznaczana zgodnie z przepisami przez odpo­wiedni organ Związku. W składzie zespołu sędziowskiego mityngu czy kongre­su powinien być co najmniej jeden sędzia spoza okręgu, na terenie którego odbywają się dane zawody

2. jeżeli wyznaczony sędzia nie przybędzie na zawody, wówczas organizator powi­nien powierzyć pełnienie obowiązków sędziego osobie najbardziej kompetent­nej spośród dostępnych.

3. Zakres uprawnień sędziego, jego obowiązki oraz wszelkie sprawy związane z prowadzeniem turnieju, są ujęte w przepisach Międzynarodowego Prawa Bry­dżowego, Regulaminie Sędziowskim PZBS i Regulaminie Zawodów Brydża Po­równawczego.

4. Sędzia delegowany na turnieje mistrzowskie, turnieje kadry i turnieje szczebla centralnego otrzymuje (od organu Zarządu Głównego PZBS - organizatora) zlecenie organizacyjne precyzujące warunki techniczne, finansowe i inne roze­grania danych zawodów (między innymi listę uprawnionych do gry oraz rezer­wowych uczestników, harmonogram zawodów, ustalenia dotyczące honora­riów sędziów i obsługi technicznej).

5. Sędzia zawodów w czasie trwania turnieju ma wyłączne prawo wymierzanie kar (zgodnie z przepisami MPB i regulaminami rozgrywek).

§61

Definicja kary (proceduralnej, dyscyplinarnej) jest sformułowana w rozdz. X Sekcja 4 MPB '97

1. W turniejach stosuje się następujące kary porządkowe:

- kara maksymalna wymierzana w pkt. turniejowych + 15% PT możliwych do zdobycia w jednym rozdaniu ("maksa") z zaokrągleniem do 0,2 PT albo w mię­dzynarodowych pkt. meczowych (IMP) = 2,0 IMP

- kara zwyczajna = 10% lub 1,0 IMP

- kara minimalna = 5% lub 0,5 IMP

2. Sędzia wymierza kary za przewinienia (stosując wysokość kar w zależności od ich wagi), powodujące zakłócenie przebiegu turnieju - spóźnienie, rozmowy o roz­daniach rozgrywanych wdanej sesji podczas jej trwania, niewykonywanie pole­ceń sędziego lub organizatora, niewłaściwe zachowanie się zawodników itp.

3. Przekroczenie określonego w Regulaminie Zawodów lub regulaminach rozgrywek, limitu czasu gry podlega karze, chyba że sędzia uzna to wykroczenie za niezawinio­ne. W niektórych rodzajach turniejów można zrezygnować z ustalenia limitów czasowych gry, względnie sędzia może odstąpić od stosowania kar za przekroczenie czasu gry (np. w turniejach popularnych, w mistrzostwach środowiskowych itp.).

4. Z chwilą ogłoszenia przez sędziego zakończenia rundy, wszyscy uczestnicy, którzy nie ukończyli gry powinni otrzymać karę czasową (i ewentualnie na­stępną jeżeli opóźnienie gry trwało dłużej niż czas na rozegranie jednego rozda­nia). Za pierwsze przekroczenie czasu sędzia udziela ostrzeżenia, za drugie wymierza karę minimalną, za trzecie - zwyczajną, za czwarte i kolejne następne kary maksymalne (ewentualnie aż do usunięcia z turnieju). Takie stopniowanie kar stosuje się w czasie każdej sesji lub turnieju jednosesyjnym.

5. Sędzia wymierza w turniejach następujące kary porządkowe:

a) karę maksymalną za duży błąd w zapisie, (bezwzględna wartość zapisu oraz błędny numer startowy w Howellu i turnieju indywidualnym - liczonych ręcz­nie), złe powielenie kart, wszystkie wykroczenia powodujące konieczność zaliczenia rezultatu rozjemczego lub odrębnego punktowania (podwójnego obliczenia części rezultatów), włożenie kart do niewłaściwych przegródek pudełka rozdaniowego, obejrzenie protokołów rozdań przed zakończeniem rozgrywki, obejrzenie kart innego zawodnika przed rozpoczęciem gry.

b) karę zwyczajną za te przewinienia, które są zagrożone karą maksymalną, a nie spowodowały rezultatu rozjemczego, za brak karty konwencyjnej, za nie prze­strzeganie poleceń sędziego i organizatora, w tym także zakazu palenia tytoniu,

c) karę minimalną za mały błąd w zapisie, niepełny zapis, niedokładne wypeł­nienie karty konwencyjnej, wykroczenia natury porządkowej niezaktócające przebiegu zawodów, a popełnione po raz pierwszy,

d) pomyłka w numerze startowym - o ile jest karalna - podlega konsekwencjom tylko jeden raz w jednym komplecie rozdań.

6. Sędzia powinien odsunąć od gry zawodnika na część lub całość turnieju za:

- powtarzające się wykroczenia wymienione powyżej, po wyczerpaniu arsenału kar porządkowych,

- niewłaściwe zachowanie się,

- ustalenie zapisu innego rezultatu niż osiągnięto w grze,

- świadome udzielenie fałszywych informacji o swoim systemie gry,

- używanie nielegalnych sposobów porozumiewania się z partnerem,

- celowo nieprawidłowa lub złośliwa gra lub dokuczanie partnerowi albo dla uzyskania przez przeciwnika niekorzystnego rezultatu. Informacje o takim zdarzeniu sędzia umieszcza w sprawozdaniu i notesie sędziow­skim. jeżeli sędzia uzna, że odsunięcie zawodnika od gry do końca imprezy jest karą niewystarczającą, ma obowiązek przekazać sprawę na drogę dyscyplinarną.

§ 62

W turniejach kary porządkowe obciążają uczestnika, który popełnił wykroczenie:

1) turnieju indywidualnym - zawodnika, jeśli wykroczenie miało charakter indywidu­alny, względnie aktualnych partnerów, jeśli przewinienie nie miało tego charakteru;

2) turnieju par - parę zawodników;

3) turnieju teamów - kary obciążają team, którego członkiem jest wykraczający

 

§ 63

Sędzia nie powinien dopuścić do rozegrania rozdania gdy upłynął czas przewidziany na daną rundę, a w rozdaniu nie nastąpił jeszcze pierwszy wist. W takim przypadku sędzia zalicza wynik rozjemczy i wymierza karę maksymalną za jego spowodowanie.

Rozdział V

PUNKTACJA, WYNIKI l WERYFIKACJA

§ 64

W turniejach używane są dwa podstawowe systemy punktowania rezultatów uzy­skanych w czasie gry i zaprotokołowanych - na punkty turniejowe (PT) i między­narodowe punkty meczowe (IMP). Mogą być również stosowane inne sposoby (np. na zapis sumaryczny, Pattona).

1. W każdym szczegółowym regulaminie rozgrywek powinien być podany sposób punktowania rezultatów i obliczania wyników turnieju, jeżeli nie jest on sprecy­zowany to przyjmuje się, że w turniejach par (od 8 par) i turniejach indywidu­alnych (od 16 zawodników) dokonuje się obliczenia na wynik maksymalny, a w turniejach teamów na IMP z przeliczeniem na VP wg zasad stosowanych w rozgrywkach drużynowych.

2. W turniejach par i indywidualnych można również stosować sposób obliczenia na wynik średni wyrażony w IMP W turniejach teamów może być używany system obliczeń Pattona (PT za rozdanie + za saldo). Dopuszcza się inne sposo­by obliczania wyników, jeżeli regulamin imprezy tak stanowi.

3. Szczegóły techniczne dotyczące sposobów punktowania rezultatów i obliczania wyników turnieju podane są w odnośnych instrukcjach sędziowskich oraz pod­ręcznikach techniki sędziowania.

§65

W turniejach długofalowych (mityngach, kongresach), o ile ich regulamin nie za­wiera innych rozwiązań - stosuje się następującą punktację za wyniki łączne:

1) za pierwsze miejsce otrzymuje się liczbę pkt. długofalowych (pdf) równą 1/4 liczby par w turnieju par, 1/3 liczby zawodników w turnieju indywidual­nym, 3/4 liczby teamów w turnieju teamów;

2) za każde następne miejsce otrzymuje się liczbę pdf w ilościach malejących:

a) w turniejach indywidualnych o jeden mniej od poprzednika,

b) w turniejach par o dwa mniej od poprzedników,

c) w turniejach teamów o cztery mniej od poprzedników.

3) Przy lokatach równorzędnych dzieli się odpowiednio pdfy.

Czołowe lokaty w turniejach mogą być dodatkowo premiowane w pdfy Miejsce zawodnika w punktacji długofalowej jest ustalone na podstawie sumy pdf ze wszystkich punktowanych turniejów, lub ich części (np. 2 najlepsze), jeżeli tak stanowi regulamin imprezy.

 

§ 66

1. Jeżeli kilku uczestników uzyska jednakowy wynik w turnieju, lokaty zajęte przez nich uważa się za dzielone.

2. Szczegółowy regulamin rozgrywek może przewidywać bezwzględne ustalenie kolejności miejsc, zwłaszcza tam gdzie z nimi związane są przywileje (tytuł, punktacja klasyfikacyjne, awans, nagrody itp.)

3. Zasada zróżnicowania lokat dzielonych jest obowiązująca w rozgrywkach mi­strzowskich. Sposoby zróżnicowania lokat dzielonych podane są w następnych §: 67 i 68.

§ 67

1. W przypadku konieczności zróżnicowania lokat dzielonych (w turnieju par i indywidualnym) dokonuje się oddzielnego obliczenia (wypunktowania) dla każdego z porównywalnych uczestników, uzyskanych rezultatów rozdań przez nich rozegranych na jednej linii, w ten sposób, że za osiągnięcie wdanym rozdaniu różnego rezultatu w PT przyznaje się pkt. porównawcze (np. 2-0; 4-2-0;

6-4-2-0 zależnie ilu uczestników porównujemy ze sobą), a za osiągnięcie jedna­kowego rezultatu przyznaje się po 1 pkt. porównawczym lub odpowiednio więcej wg zasad maksowania; na podstawie takiego wypunktowania ustala się kolejność porównywanych uczestników - większa suma pkt. porównawczych daje wyższe miejsce.

Gdyby ten sposób nie rozstrzygał kolejności miejsc, wówczas ustala się ją na podstawie ilości wygranych rozdań, a następnie sumy arytmetycznej wszystkich zapisów (zapis sumaryczny) uzyskanych w rozdaniach rozegranych przez po­równywanych uczestników; gdyby i te sposoby zróżnicowania lokat dzielonych nie przyniosły rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się losowania.

3. W turniejach, w których każdy uczestnik gra z każdym (rozgrywki z zastoso­waniem pełnego kojarzenia), stosuje się następujące sposób zróżnicowania lokat dzielonych: o miejscu decyduje wynik bezpośredniego spotkania, gdy­by ten wynik byt remisowy, wówczas należy zastosować kryteria podane wyżej.

§ 68

W turniejach teamów rozgrywanych systemem na dochodzenie, gdy dwa (lub więcej) teamy zdobyły tę samą liczbę pkt., wówczas o kolejności ich miejsc decyduje:

- jeśli teamy te spotkały się w ostatniej (lub przedostatniej) rundzie, wynik (wyniki) bezpośredniego meczu (meczów),

- jeśli byt remisowy - większa ilość wygranych rozdań w tym meczu,

- jeśli była równa - większy zapis sumaryczny (saldo zapisów)

- jeśli nie spotkały się - lokata (nr stolika) po przedostatniej rundzie.

 

§ 69

Turnieje przeprowadzone prawidłowo zgodnie z przepisami regulaminowymi zo­stają zweryfikowane przez właściwy Organ Zarządu odpowiedniego szczebla. W przypadku rażących zaniedbań w organizacji i przeprowadzeniu turnieju może on być unieważniony przez ten organ, który w takiej sytuacji równocześnie powi­nien podjąć decyzję w sprawach finansowych dotyczących unieważnionego tur­nieju. Organ weryfikujący ma prawo unieważnić niektóre rozdania albo skorygo­wać wyniki, może także ukarać winnych (zawodników, organizatora) i wniosko­wać o ukaranie sędziego.

Rozdział VI

SPRAWY FINANSOWE

§ 70

1. Organizator może wprowadzić opłaty wpisowe jako jeden z warunków uczest­nictwa w turnieju. Przez opłatę wpisową rozumie się kwotę pieniężną, pobie­raną od zgłaszającego się do turnieju. Powinna być ona jednakowej wysokości dla wszystkich startujących, jednakże niektóre osoby mają prawo korzystać z ulg. Wysokość wpisowego ustala organizator turnieju i zawiadamia o tym zainteresowa­nych oraz Organ Zarządu, do którego składa propozycje organizacyjne. Regulamin imprezy może przewidywać dopłaty dla osób nie będących członkami PZBS -decyduje okazanie ważnej książeczki zawodniczej. Dopłata nie może być wyższa niż wysokość wpisowego Organizator może ponadto wprowadzić tzw. drugą pulę.

2. Ulgowe opłaty wpisowe do turnieju dla członków PZBS (wyrażone w procentach pełnego wpisowego) są ustalane w drodze uchwały przez władze PZBS i poda­wane do wiadomości w oficjalnych komunikatach względnie w prasie brydżo­wej Związku. Ulgami są objęci (za okazaniem ważnej książeczki zawodniczej):

kobiety, uczniowie szkół dziennych, juniorzy do 25 lat włącznie (decyduje rok urodzenia), seniorzy 55 lat i więcej (decyduje rok urodzenia), wojskowi w służbie czynnej. Ulgi nie kumulują się.

3. Kwota pieniężna z zebranych opłat wpisowych tworzy fundusz wpisowy turnieju. Podział tego funduszu na poszczególne części przedstawia się następujące:

a) w turniejach lokalnych i regionalnych

- co najmniej 55% stanowi fundusz nagród

- 10% fundusz organizacji terenowej (OZBS)

- pozostała część fundusz organizatora;

b) w turniejach szczebla centralnego (umieszczonych w JKS Związku)

- co najmniej 50% stanowi fundusz nagród,

- 10% fundusz organizacji terenowej (OZBS)

- pozostała część fundusz organizatora.

4. Kwoty przypadające na fundusz OZBS i FUB powinny być przekazane wciągu 7 dni po zakończeniu imprezy właściwemu adresatowi.

5. Rozliczanie imprez stałych (cyklicznych) może być dokonywane w inny uzgod­niony sposób i w innym terminie.

6. Fundusz nagród ustalony zgodnie z pkt. 3 jest przeznaczony na nagrody pienięż­ne i rzeczowe dla uczestników turnieju.

7. Zawodnicy - uczniowie dziennych szkół mogą otrzymywać tylko nagrody rze­czowe, których wartość powinna odpowiadać wartości nagrody pieniężnej

8. Wartość nagród rzeczowych - regulaminowych nie powinna przekraczać 5% funduszu nagród (określonego w pkt. 3). Do funduszu nagród rzeczowych nie wlicza się zamiennych nagród dla młodzieży szkolnej.

9. Organizator dysponujący dodatkowym funduszem na nagrody (poza regulami­nowym), pochodzącym z różnych źródeł, dokonuje jego podziału według wła­snego uznania z tym, że powinien powiadomić o nim uczestników przed roz­poczęciem imprezy.

10. Z funduszu nagród (pieniężnych) tworzy się nagrody główne i nagrody specjalne.

- nagrody główne otrzymują zdobywcy najwyższych miejsc w turnieju

- nagrody specjalne dzielą się na:

a) popularne, b) kobiece, c) mikstowe, d) młodzieżowe, e) juniorów, f) senio­rów i nagrody za sesję.

Nagrody specjalne nie mogą się kumulować z nagrodami głównymi z wyjątkiem nagród za sesję.

Przy zbiegu uprawnień do nagrody uczestnik otrzymuje nagrodę o najwyższej wartości, a nagroda o niższej wartości przechodzi na następnego uczestnika. Nagrody specjalne przysługują uprawnionym uczestnikom w kolejności zajętych miejsc o ile znaleźli się w górnej połowie tabeli a nagrody nie uległy wyczerpaniu. Nagrody specjalne tworzy się gdy w turnieju startuje minimum 5 uczestników konkretnej kategorii.

Z nagród popularnych są wyłączeni zawodnicy o tytule klasyfikacyjnym mistrza rejonowego lub wyższym oraz zawodnicy, którzy startowali w poprzednim lub obecnym sezonie w rozgrywkach drużynowych lig centralnych. Ograniczenie do­tyczy wszystkich uczestników (para, team).

Nagroda specjalna za wygranie sesji, jest ustanawiana w turniejach wielosesyjnych rozgrywek szczebla regionalnego i centralnego.

§71

1. Organizator ustala liczbę i wysokość nagród i zgłasza do organu rejestrującego turniej. Ma on obowiązek powiadomić o tym zainteresowanych przed rozpo­częciem zawodów. Ich liczba i wysokość nie może być mniejsza od podanego poniżej minimum. Ostatnia nagroda nie może być niższa od opłaty wpisowej (bez zniżek). Dotyczy to również nagród specjalnych.

2. Ustala się następującą minimalną liczbę nagród w turnieju par:

- turniej do 8 par      - 1 nagroda

- turniej od 9 - 16 par - 2 nagrody

- turniej od 17 - 24 par - 3 nagrody

- turniej od 25 - 36 par- 4 nagrody

- powyżej 36 par na każdą rozpoczętą 15 dodaje się 1 nagrodę

3. Minimalna wartość l nagrody w turnieju par powinna wynosić 15% funduszu nagród, Pozostałe nagrody wynoszą wg klucza:

II - 0,6 l nagrody III - 0,5 l nagrody

IV- 0,4 l nagrody V i następne - 0,3 l nagrody

Nagroda specjalna - 0,2 l nagrody.

4. Ustala się następującą minimalną liczbę nagród w turnieju indywidualnym:

- przy udziale do 12 uczestników      - 1 nagroda

- przy udziale od 13 - 20 uczestników - 2 nagrody

- przy udziale do 21 - 28 uczestników - 2 nagrody

- przy udziale do 29 - 36 uczestników - 4 nagrody

- przy udziale do 37 - 48 uczestników - 5 nagród

- powyżej 49 uczestników za każdą rozpoczętą 16 dodaje się 1 nagrodę.

5. Minimalna wartość l nagrody w turnieju indywidualnym powinna wynosić 15% funduszu nagród. Pozostałe nagrody wynoszą wg klucza:

II - 0,6 l nagrody III - 0,5 l nagrody

IV - 0,4 l nagrody V i następne - 0,3 l nagrody

Nagroda specjalna - 0,2 l nagrody.

5. Ustala się następującą minimalną liczbę nagród w turnieju teamów:

- przy udziale do 8 uczestników (teamów) - 1 nagroda

- przy udziale od 9 - 16 uczestników      - 2 nagrody

- przy udziale do 17 - 24 uczestników     - 3 nagrody

- przy udziale do 25 - 36 uczestników     - 4 nagrody

- powyżej 37 teamów na każdą rozpoczętą 12 dodaje się 1 nagrodę.

6. Minimalna wartość l nagrody w turnieju teamów powinna wynosić 15% fundu­szu nagród. Pozostałe nagrody wynoszą wg klucza:

II - 0,6 l nagrody III - 0,5 l nagrody

IV - 0,4 l nagrody V i następne - 0,3 l nagrody

Nagroda specjalna - 0,2 l nagrody.

Przy kilku finałach na finał A przypada 75% funduszu nagród.

7. W turnieju teamowo-parowym, pula nagród po 50% na pary i teamy reszta jak pkt. 2, 3, 6 i 7.

8. Uczestnicy uprawnieni do ulgowych opłat wpisowych otrzymują nagrody w peł­nej wysokości.

9. W turniejach długofalowych wysokość i liczbę nagród za wyniki łączne ustala organizator i przedstawia w regulaminie tych zawodów.

B. Regulamin meczu brydżowego (RMB)

Rozdział I

DEFINICJA MECZU BRYDŻOWEGO

§72.

1. Mecz brydżowy jest konkurencją zaliczaną do zawodów brydża porównawcze­go polegającą na spotkaniu dwóch drużyn, rozgrywających ze sobą komplet tych samych rozdań i rozmieszczonych w ten sposób, że dwie pary tej samej drużyny grają przez cały czas przy dwóch stolikach na liniach - w stosunku do siebie - przeciwnych

Mecz brydżowy jest rozgrywany w oparciu o Międzynarodowe Prawo Brydżowe

i o Regulamin Zawodów Brydża porównawczego PZBS.

Rozdział II

ORGANIZATOR l ORGANIZACJA MECZU

§73

1. Organizatorem meczu jest organizacja lub instytucja, bezpośrednio odpowie­dzialna za stronę techniczną jego przeprowadzenia

Organizatorem meczów w ramach Drużynowych Mistrzostw Polski na szczeblu l

i II ligi jest PZBS; może on zalecać swoim agendom, a także innym organizacjom

i instytucjom, organizację meczów.

2. Obowiązki organizatora meczu są określone w części ogólnej Regulaminu Za­wodów oraz w Regulaminach Rozgrywek Drużynowych

§74

W przypadku, gdy nie zostały spełnione warunki zależne od organizatora, pozwala­jące na rozegranie meczu, sędzia albo z własnej inicjatywy albo na skutek złożonej na piśmie reklamacji uczestniczących drużyn, nie wyraża zgody na rozegranie lub kon­tynuowanie meczu i poleca, aby organizator w czasie nie dłuższym niż 30 minut poprawił warunki, względnie usunął braki czy niedociągnięcia, na które zwrócono uwagę. Jeżeli sędzia uzna rozegranie meczu za niemożliwe, mecz nie odbywa się, a sędzia dokumentuje to w sprawozdaniu i protokóle meczu, przekazując sprawę do organu związku weryfikującego ten szczebel rozgrywek, jeżeli jednak sędzia uzna, że istniejące warunki pozwalają na rozegranie meczu, wówczas nakazuje go rozgrywać (kontynuować), a wszystkie uczestniczące drużyny muszą podporządkować się jego decyzji. Nie mniej drużyny mają prawo do złożenia pisemnych odwołań (protestu) w tej sprawie, a sędzia ma obowiązek przekazać je organowi weryfikującemu, chy­ba, że zostaną wycofane przed podpisaniem protokółu meczu.

 

§75

Mecz rozgrywany jest przez dwie współzawodniczące ze sobą drużyny na dwóch stolikach, znajdujących siew oddzielnych pomieszczeniach; jedno z nich tzw. "pokój otwarty", drugie - "pokój zamknięty". Wyjątkowo, za zgodą sędziego, stoliki mogą być ustawione w jednej odpowiednio dużej sali, ale w takim oddaleniu i z takim zabezpieczeniem, aby zagwarantowana była całkowita tajność przebiegu gry oraz uzyskiwanych rezultatów na obu stolikach.

1. Pokój otwarty powinien być odpowiednio przestronnym pomieszczeniem ze stolikiem oznaczonym nr 1. Dostęp do tego pomieszczenia jest swobodny, ale tylko dla tych osób, które w trakcie sesji nie przebywały w pokoju zamkniętym.

2. Drugie pomieszczenie meczu - pokój zamknięty ze stolikiem oznaczonym nr 2, znajduje się pod ścisłą kontrolą sędziego. Dostęp do niego poza zawodnikami grającymi w tym pokoju mają: sędzia główny, stolikowy (skorer, z tego pokoju), pomocniczy (o ile jest), osoby upoważnione przez organ nadzorujący zawody oraz obsługa techniczna np. obsługa brydżramy, sprawozdawca (za zgodą sę­dziego), ew. obsługa bufetu.

3. Opuszczenie pokoju zamkniętego przed zakończeniem danej sesji wymaga zezwolenia pomocniczego wykonujących swe obowiązki oraz przedstawiciela Organu Zarządu szczebla weryfikującego dane rozgrywki. W uzasadnionych przy­padkach sędzia zezwala zawodnikowi na opuszczenie pokoju zamkniętego, ale tylko w towarzystwie sędziego stolikowego lub zawodnika drużyny przeciwnej.

4. W przypadku równoczesnego rozgrywania w jednym miejscu kilku meczów albo ich części (zjazd drużyn, wielomecz) wszystkie stoliki odpowiadające w po­szczególnych meczach pokojowi otwartemu mogą być ustawione w jednym dostępnym dla wszystkich pomieszczeniu (pokój otwarty, sala otwarta), a stoliki pozostałe jako pokój zamknięty w innym pomieszczeniu, zapewniającym wy­magane warunki tajności (pokój zamknięty, sala zamknięta).

5. Każdy z pokojów, o których mowa w pkt. 1 i 2 musi posiadać odrębne pomiesz­czenie na palarnię oraz odrębny węzeł sanitarny Pożądane jest również urzą­dzenie niezależnych bufetów.

6. Zastosowanie urządzeń przekazujących publiczności rozgrywane w czasie sesji rozdania (mecz rozgrywany w brydżramie) wymaga aby oba pokoje traktowane były jako zamknięte z wszystkimi tego konsekwencjami (pkt. 7 i 8 RMB).

§ 76

Wymagany do rozegrania meczu zapas pudełek rozdaniowych wraz z kartami musi odpowiadać liczbie rozdań przewidzianej w pojedynczej sesji; w zjeździe drużyn lub wielomeczu liczba pudełek powinna być odpowiednio większa i rów­nać się iloczynowi liczby rozgrywanych równocześnie meczów (lub ich części) i liczby rozdań w sesji. Komplet pudełek rozdaniowych dla danego meczu (sesji) powinien mieć w miarę możliwości kolejną numerację, a odpowiednio różne za­łożenia w rozdaniach powinny występować jednakową ilość razy.

 

§77

1. Dla zorganizowania meczu od strony technicznej (poza odpowiednim sprzę­tem) potrzebne są właściwe formularze dokumentów i materiały piśmienne. Stosowane są następujące formularze: protokół meczu brydżowego (3 egz. - po jednym dla każdej drużyny i jeden dla organu weryfikującego), protokoły roz­dań w meczach prowadzonych z dokumentacją kompletną (w zasadzie również po 3 egz. Na każde rozdanie z przeznaczeniem jw.), protokołu kontrolne tzw. Kontrolki stolikowe (2 egz. Na każdy stolik w każdej sesji dla drużyn i ewentual­nie dodatkowy egz. Dla sędziego i organu weryfikującego). Materiały piśmienne potrzebne w meczu to: arkusze czystego papieru, spinacze, kalka, koperty ma­skujące do protokołów rozdań, tabliczki z nr stolika itp. Szczegółowy regulamin rozgrywek określa dokładnie jakie dokumenty i materiały są potrzebne w da­nym meczu.

2. Jeżeli sędzia zarządzi prowadzenie kontrolki sędziowskiej (lub dla organu wery­fikującego) obowiązek jej prowadzenia należy w każdym pokoju do gracza N i musi ona zawierać:

a) nazwy drużyn w kolejności gospodarze - goście,

b) oznaczenie sesji (polowy) meczu,

c) oznaczenie pokoju (PO i PZ lub OR i CR),

d) na odwrocie parafy przedstawicieli obu par;

Jeżeli sędzia uzna, że kontrolka sędziowska stanowi w danym meczu dokument szczególnej wagi - powinien przekazać zawodnikowi N kontrolkę z własnym pod­pisem i wymagać aby wszelkie poprawki byty przez niego parafowane przed odej­ściem od stołu przez grających.

Rozdział III

DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE W MECZU

§78

1. W każdym meczu biorą udział dwie drużyny, w każdej sesji meczu po dwie pary z oby spotykających się drużyn. Każda z drużyn może stosować dowolne zesta­wienia składu swoich par w poszczególnych sesjach całego meczu, wprowadza­jąc do gry od 4 do 6 zawodników, chyba, że postanowienia odnośnego regula­minu (a w razie jego braku przyjęte wcześniej ustalenia) pozwalają na liczniejsze uczestnictwo. W takim przypadku powinna być ustalona z góry największa liczba zawodników drużyny, których można wprowadzić do gry w danym me­czu. W rozgrywkach l, II i III [ligi DMP nie dopuszcza się liczby większej niż 6 zawodników. Chyba że regulamin szczegółowy określa mecz jako zbiór odręb­nych meczów.

2. Ze względu na przywileje i ograniczenia stosowane w meczu oraz obowiązki drużyn w nim uczestniczących, jedną drużynę określa się mianem gospodarzy (oznaczoną symbolem A), natomiast drużynę przeciwną mianem gości (symbol B). Regulamin rozgrywek powinien określać jednoznacznie, który z zespołów jest gospodarzem, a który gościem.

3. Jeżeli jedna ze spotykających się drużyn reprezentuje instytucję będącą organi­zatorem zawodów, a żadne wcześniejsze postanowienia nie decydują inaczej, to wówczas uważa się ją za drużynę gospodarzy Jeśli wcześniejsze ustalenia określają, w danym meczu, drużynę gospodarzy, a nie wyznaczają jednocześnie jego organizatora, to obowiązki organizatora tego meczu spoczywają na insty­tucji reprezentowanej przez drużynę gospodarzy

§ 79

1. Drużynę uczestniczącą w meczu reprezentuje, w stosunku do sędziego, druży­ny przeciwnej, organizatora i Organu Związku weryfikującego rozgrywki, wy­łącznie jej kapitan (grający lub nie) albo wyznaczony przez niego zastępca. Sędzia (lub przy jego braku kapitan drużyny przeciwnej) może nie zgodzić się na rozpoczęcie meczu, dopóki nie zostanie bezspornie ustalona osoba kapitana drużyny.

2. O składzie obu grających par danej drużyny decyduje tylko jej kapitan (lub upo­ważniony przez niego zastępca). Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu (sesji) ma on obowiązek podać sędziemu głównemu zawodów i kapitanowi drużyny przeciwnej skład osobowy przewidzianych do gry zawodników swojej drużyny Przed pierwszą sesją meczu każda z drużyn może poprzestać na zgłoszeniu do gry tylko 4 swoich zawodników. Którzy rozpoczynają rozgrywanie meczu.

§ 80

1. Podczas trwania sesji meczu wprowadzenie nowej pary do gry jest niedozwolo­ne. Przyjmuje się, że zmiana jednego zawodnika w składzie pary, tworzy nową parę. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach sędzia ( a w razie jego bra­ku kapitan drużyny przeciwnej) może wyrazić zgodę na zastępstwo, ale tylko pod warunkiem, że wprowadzony do gry zawodnik nie miał możliwości uzy­skania informacji o rozdaniach, które będzie rozgrywał. W takiej sytuacji do­puszcza się możliwość ponownego udziału w meczu zawodnika zastąpionego, jednakże dopiero od początku następnej sesji.

2. W przypadku zdekompletowania drużyny (bez względu na jego przyczynę) gdy sędzia nie wyrazi zgody na zastępstwo, mecz zostaje przerwany Rozdania roze­grane do chwili przerwania meczu przy stoliku, przy którym nastąpiło zdekom­pletowanie drużyny muszą być rozegrane przy drugim stoliku. Pozostałe rozda­nia (nie rozegrane przy stoliku przy którym nastąpiło zdekompletowanie) po­winny być unieważnione, Sędzia przedstawia w sprawozdaniu (protokole me­czu) powyższą sprawę i przekazuje do decyzji organu weryfikującego.

3. Udział w meczu w barwach danej drużyny mogą wziąć udział tylko zawodnicy zarejestrowaniu w jej składzie w odpowiednim terminie, określonym w regulaminie rozgrywek, jeżeli nie utracili uprawnień zawodniczych. Regulamin roz­grywek może zezwalać na udział w meczu innych zawodników tej samej sekcji (klubu). Sędzia (a w razie jego braku, kapitan drużyny przeciwnej) powinien sprawdzić przynależność zawodnika do jego drużyny (sekcji) na podstawie zgło­szenia drużyny do rozgrywek.

Rozdział IV

PRZEBIEG MECZU

§ 81

1. Mecz powinien obejmować przewidzianą z góry w regulaminie danych rozgry­wek parzystą liczbę rozdań, nie mniejszą niż 16. Sędzia może zarządzić roze­granie większej niż regulaminowa liczby rozdań, ale tylko zamiast rozdań już rozegranych, lecz unieważnionych.

2. Każdy mecz powinien być podzielony na dwie lub więcej sesji o jednakowej liczbie rozdań. Regulamin danych rozgrywek określa liczbę sesji w meczu. Po­dział meczu na sesje decyduje o możliwości dokonywania zmian składu par obu grających drużyn oraz o przestrzeganiu tajności rozdań (w ramach danej sesji). Liczba rozdań przewidzianych do rozegrania w sesji nie może być mniej­sza niż 8 i większa niż 20.

3. Regulamin rozgrywek (lub wcześniejsze ustalenia) może dopuszczać inny sposób dzielenia meczu na części, w zasadzie o jednakowej liczbie rozdań - podział taki między innymi może być zastosowany w przypadku rozgrywania meczów w ramach tzw. wielomeczów równoczesnych, w których każda z drużyn roz­grywa kolejne jednakowe części meczu z pozostałymi drużynami. Ustalenia regulaminowe pozwalają również dzielić sesje na mniejsze części - rzuty, co może mieć miejsce, gdy zostają ogłaszane wyniki częściowe meczu wcześniej niż po rozegraniu całej sesji. Zastosowanie podziału na rzuty nie daje drużynom prawa dokonywanie zmian grających par przed zakończeniem sesji, ani też kontrolowania rezultatów rozegranych rozdań.

4. Przez cały czas trwania meczu pary drużyny gospodarzy zajmuję miejsca na linii NS w pokoju otwartym i linii EW w pokoju zamkniętym, a na liniach przeciw­nych zajmują miejsca pary drużyny gości. Przed rozpoczęciem każdej sesji sędzia (kapitanowie, sędzia stolikowy) powinien sprawdzić prawidłowość zaj­mowanych pozycji przez zawodników i kontrolować (co za tym idzie) prawi­dłowość ułożenia pudełek rozdaniowych z kartami przeznaczonymi dla po­szczególnych pozycji zawodników.

5. Kapitan drużyny wyznacza dokładnie pozycje dla poszczególnych zawodników przy stoliku. Zmiana pozycji zawodnika w trakcie trwania sesji jest niedopusz­czalna.

6. Zawodnicy drużyny gości przed pierwszą i każdą następną nieparzystą sesją meczu, a drużyny gospodarzy - przed drugą i każdą następną parzystą sesją, obowiązani są do zajmowania w pierwszej kolejności miejsc na przewidzia­nych dla nich liniach (i pozycjach) przy: obu stolikach. Swoboda wyboru zajmo­wanych miejsc przed rozpoczęciem odpowiedniej kolejnej sesji meczu ograni­czona jest obowiązkiem dopełnienia następujących warunków:

a) każda zachowana w niezmienionym składzie para, zajmująca miejsce w pierw­szej kolejności, pozostaje przy stoliku przy którym grała w sesji poprzedniej,

b) żadna nie zmieniona para, zajmuje miejsce w drugiej kolejności, nie może się spotkać z parą przeciwko której grała w sesji poprzedniej. Wyjątkowo, szczegółowy regulamin rozgrywek może dopuszczać inne zasady zmiany par przy obu stolikach na poszczególne sesje meczu, niż wyżej wymieniona.

c) w przypadku gdy jedna z par drużyny stosuje system wysoce sztuczny (HUM) - ale nie (wybiórczo) konwencję będącą wg określenia EBL wysoce sztuczną -musi w każdej sesji zajmować miejsce w pierwszej kolejności, a przeciwnik ma prawo wystawiać przeciw niej dowolną parę. jeżeli w obu drużynach występują pary stosujące HUM - powyższe uprawnienia się znoszą.

7. W czasie rozgrywania sesji meczu (rzutu) stosuje się zasadniczo dwukierunko­wy ruch pudełek rozdaniowych, polegający na wymianie ich pomiędzy stoli­kami po rozegraniu części rozdań na danym stoliku. Pozwala to na równo­czesną i równomierną grę przy obu stolikach. W meczu może być również stosowany ruch pudełek jednokierunkowy (np. przy użyciu brydżramy, wo­bec nieobecności jednej przy stoliku, przy zaistnieniu opóźnienia w rozgry­waniu meczu, względnie konieczności skrócenia meczu itp.). W tym celu pudełka rozdaniowe są przekazane w całym kompletnie do pokoju zamknię­tego, gdzie rozdania te są rozgrywane w pierwszej kolejności i sukcesywnie stąd przekazywane do pokoju otwartego. W pokoju otwartym grę rozpoczyna się po otrzymaniu pudełek rozdań (począwszy od pierwszego rozdania danej sesji) już rozegranych w pokoju zamkniętym. Do przenoszenia i wymiany pudełek rozdaniowych między stolikami są upoważnieni: sędzia główny za­wodów, sekretarz, sędziowie pomocniczy i sędziowie stolikowi, W razie ich nieobecności lub braku, funkcję tę spełniają kapitanowie drużyn lub osoby przez nich upoważnione, jednakże w taki sposób, który nie pozwoli na naru­szenie tajności rozdań.

8. Każde rozdanie meczu jest rozgrywane przy dwóch stolikach z zachowaniem prawidłowego ułożenia pudełka rozdaniowego na właściwych liniach, uwzględ­niającego pozycje poszczególnych zawodników. Gdy powyższy warunek nie zostaje spełniony, tzn. gdy rozdanie przy jednym stoliku było grane kartami niewłaściwej linii, wówczas musi być ono unieważnione (rezultaty rozdania uzyskane przy dwóch stolikach są nieporównywalne). Sędzia może zarządzić rozegranie rozdania dodatkowego zamiast unieważnionego, jeżeli przy obu stolikach rozegrano rozdanie kartami niewłaściwych linii i nie nastąpiło znie­kształcenie rozkładu rozdania, wówczas uważa się ja za rozegrane prawidłowo (rezultaty są porównywalne dla obu drużyn).

9. W meczu rozdawanie kart obowiązuje w zasadzie przed rozpoczęciem gry (w danej sesji), jednakże szczegółowy regulamin rozgrywek może przewidywać, aby w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach został on rozegra­ny za pomocą rozdań uprzednio przygotowanych

§82

1. Czas trwania całego meczu i poszczególnych jego sesji nie powinien przekra­czać limitów ustalonych w odpowiednich regulaminach (Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego - część ogólna § 11 pkt. 2 i Regulamin rozgrywek dru­żynowych).

2. Każda drużyna obowiązana jest do punktualnego stawienia się o wyznaczonym w regulaminie rozgrywek (terminarzu) czasie na sesję meczu, zarówno pierwszą jak i następne. Ze względów organizacyjnych czas rozpoczęcia meczu (sesji) może być korygowany Niedopełnienie obowiązku punktualnego zgłoszenia się na każdą sesję meczu uważa się za spóźnienie drużyny (drużyn) co może być zagrożone karą. Adnotacji o spóźnieniu sędzia dokonuje w protokole meczu.

3. Sędzia główny meczu uznając spóźnienie drużyny (drużyn) za usprawiedliwione niezależnie od jego wielkości, ma prawo nakazać rozegranie meczu i drużyny powinna podporządkować się tej decyzji. Sędzia usprawiedliwiając spóźnienie nie wymierza kary. W przypadku opóźnienia rozpoczęcia meczu (sesji) sędzia może zmniejszyć liczbę rozdań dla uniknięcia dezorganizacji rozgrywek, ustala­jąc nowy czas trwania meczu.

4. Nieusprawiedliwione spóźnienie jednej lub obu drużyn powodujące późniejsze rozpoczęcie meczu (sesji) podlega następującym karom:

- spóźnienie do 15 minut obciąża konto drużyny (drużyn) w ramach czasu trwania meczu - podstawa do ukarania może zaistnieć w razie przekroczenia tego czasu,

- za spóźnienie ponad 15 minut kara wymierzana jest w punktach zwycięskich (VP) lub międzynarodowych punktach meczowych (IMP) zależnie od tego jak jest obliczany wynik meczu:

od 16 do 20 minut odejmuje się od wyniku meczu 1 VP lub 3 IMP,

od 21 do 25 minut - 2 VP lub 6 IMP,

od 26 do 30 minut - 3 VP lub 9 IMP

od 31 do 35 minut - 4 VP lub 12 IMP,

od 36 do 40 minut - 5 VP lub 15 IMP

Po upływie 40 minut sędzia stwierdza w protokole, że mecz się nie odbyt.

§83

1. Przebieg rozgrywania każdego meczu powinien być udokumentowany. Zgodnie z regulaminem rozgrywek drużynowych albo wcześniejszymi ustaleniami mię­dzy drużynami dokumentacja meczu może być prowadzona w sposób kompletny lub skrócony. Dokumentacja kompletna meczu składa się z protokołu meczu, protokołów rozdań i protokołów kontrolnych (tzw. kontrolek stoliko­wych). Dokumentacja skrócona meczu składa się z protokołu meczu i protoko­łów kontrolnych.

2. Protokoły rozdań są wypełniane w trakcie gry przez sędziów stolikowych (przy ich braku, przez zawodników zajmujących pozycję NS), którzy wypełniają na­leżycie formularze tych protokołów: przebieg licytacji, pozycję rozgrywającego, pierwsze 3 wyjścia, liczbę lew wziętych przez rozgrywającego i odpowiadający jej rezultat zapisowy a także rozkłady kart wszystkich rąk (gdy rozdanie grane jest po raz pierwszy). Po wypełnieniu protokoły rozdań, które byty grane po raz pierwszy są przekazywane wraz z pudełkami rozdaniowymi na drugi stolik w spo­sób zapewniający tajność - w odpowiedniej kopercie maskującej, do czasu zakończenia sesji (rzutu) prawo wglądu w zasłoniętą część protokołu ma tylko sędzia główny

3. Protokoły kontrolne wypełniają zawodnicy przy poszczególnych stolikach, zapi­sując uzyskane rezultaty; protokoły te spełniają rolę pomocniczą, w meczach prowadzonych z dokumentacją pełną, dla drużyn. Natomiast w meczach pro­wadzonych z dokumentacją skróconą może mieć zastosowanie § 77 pkt. 2.

§84

1. Po rozegraniu każdej sesji następuje zwykle przerwa, której czas trwania powi­nien wynosić tyle minut ile rozdań rozgrywa się w tej sesji, nie mniej jednak niż 10 minut.

2. Regulamin rozgrywek drużynowych lub wcześniej ustalony program zawodów może przewidywać zamiast zwykłych przerw między sesjami jedną przerwę wypoczynkową - nie krótszą niż 75 minut. Nie wlicza się jej do wyznaczonego czasu rozegrania meczu.

Jeżeli mecz obejmuje 48 lub więcej rozdań, przewiduje się w nim minimum jedną przerwę wypoczynkową; przerwę taką należy również przewidzieć mię­dzy dwoma meczami rozgrywanymi tego samego dnia, jeśli liczba rozdań w me­czu wynosi co najmniej 24.

3. Sędzia może z własnej inicjatywy lub na wniosek kapitanów drużyn zarządzić skrócenie przerwy (o ile istnieją uzasadnione powody), w takim przypadku zwy­kła przerwa powinna wynosić co najmniej 5 minut, a przerwa wypoczynkowa 45 minut.

4. Analogiczne ustalenia co do czasu trwania przerw obowiązują również w wielo-meczach równoczesnych (zjazdach ligi).

§85

1. Sesję meczu uważa się za zakończoną, gdy na obu stolikach rozegrano i zapro­tokołowano wszystkie rozdania przewidziane dla niej oraz ewentualne rozdania dodatkowe.

2. Czas na rozegranie meczu jest ustalony na podstawie odnośnych regulaminów lub wcześniejszych uzgodnień między stronami i stanowi sumę czasu rozegra­nia wszystkich jego sesji i czasu przerw między sesjami (jeżeli mecz rozgrywano w tym samym dniu).

3. Jeżeli sesja skończyła się później niż przewidywał harmonogram rozgrywek lub ustalenia sędziego, wówczas sędzia uznaje, że nastąpiło przekroczenie czasu gry, co jest zagrożone karą, o ile sędzia stwierdzi winę drużyn albo organizatora (drużynę gospodarzy) w powstaniu przekroczenia czasu rozegrania sesji.

4. Kara za spowodowanie przekroczenia czasu gry przez jedną lub obie drużyny (względnie organizatora - drużynę gospodarzy) wynosi za każdą skończoną liczbę minut przeznaczoną na rozegranie jednego rozdania (Regulamin Zawo­dów - część ogólna § 11) 2 IMP w przypadku winy jednostronnej a po 1 IMP gdy wina jest obustronna. Powyższe punkty karne są odliczane od wyniku łącznego uzyskanego przez daną drużynę.

5. Jeżeli po upływie czasu przeznaczonego na rozegranie meczu gra nie zostanie ukończona, sędzia, mając na uwadze zakłócenie harmonogramu rozgrywek;

może zarządzić skrócenie meczu o odpowiednią liczbę rozdań.

6. Decyzję o skróceniu meczu sędzia ogłasza przy obu stolikach, określając jedno­cześnie, które rozdania wycofuje. Rozdania pozostawione do gry, są rozgrywa­ne i następnie wymieniane wg zasad podanych przez sędziego (jednokierunko­wy ruch pudełek, wcześniejsza ich wymiana itp.). Rozdania rozegrane już przy jednym stoliku nie mogą być wycofane z gry, chyba że podlegają z innych po­wodów unieważnieniu.

7. W przypadku skrócenia meczu wymierzane są kary, niezależnie od kar za zawi­nione spóźnienie lub przekroczenie czasu gry i wynoszą:"

a) 2 IMP dla każdej drużyny (gdy zawiniły obie) za każde wycofane przez sędzie­go rozdanie,

b) 3 IMP dla drużyny (gdy zawiniła jedna) za każde rozdanie jw.

Powyższe kary są odliczane od łącznego wyniku drużyny, która została ukarana.

§86

1. Obliczanie i ogłaszanie wyników rozegranych rozdań (liczby zdobytych mię­dzynarodowych punktów meczowych) odbywa się w zasadzie tylko po zakoń­czeniu sesji. Sędzia sprawdza rezultaty rozdań uzyskane przy obu stolikach porównując zapisy w protokołach rozdań lub protokołach kontrolnych i obli­cza wyniki rozdań i całej sesji w międzynarodowych punktach meczowych (IMP). Po uzgodnieniu wyniku z kapitanami obu drużyn sędzia ogłasza aktualny stan punktowy i stan pkt. karnych każdej drużynie w danej fazie meczu.

2. Regulamin rozgrywek lub wcześniejsze uzgodnienia między stronami mogą dopuszczać ogłaszanie wyników rozdań w innym trybie niż podany w § 86 pkt., 1 RMB (np. w wielomeczu równoczesnym, przy podziale sesji na rzuty, przy rozgrywaniu meczu z udziałem brydżramy). W takim przypadku wynik części meczu ogłasza wyłącznie sędzia i to tylko dla widzów i tych zawodników, którzy rozegrali rozdania, przypadające na tą część meczu.

3. W przypadku zastosowania podziału sesji na rzuty, sędzia po zakończeniu rzutu (z wyjątkiem ostatniej sesji) ogłasza przy obu stolikach tylko wynik tego rzutu w IMB nie uzgadniając wyników z kapitanami i nie pozwalając na konfrontację rezultatów uzyskanych przez drużyny w poszczególnych rozdaniach przy obu stolikach.

4. Po rozegraniu ostatniej sesji meczu sędzia oblicza wyniki wszystkich sesji, wyra­żone w międzynarodowych punktach meczowych uzyskanych przez każdą dru­żynę w rozegranych rozdaniach (które nie zostały unieważnione) oraz oblicza sumę punktów karnych każdej drużyny Wynik ostateczny meczu - jeżeli ma być podany w międzynarodowych punktach meczowych - jest różnicą między liczbą IMP zdobytych przez jedną drużynę a liczbą IMP zdobytych przez drugą druży­nę, po odliczeniu pkt. karnych. Gdy wynik meczu ma być podany w punktach zwycięskich (VP) - sędzia dokonuje przeliczenia IMP na VP stosując obowiązującą skalę, właściwą dla liczby rozdań w meczu przewidzianej w regulaminie rozgry­wek i przedstawia ten wynik jako iloraz liczb VP uzyskanych przez drużyny

5. jeżeli sędzia wymierzy karę w IMP co najmniej jednej drużynie, wówczas wynik ostateczny meczu wyrażany w VP ustala się następująco:

- dla każdej drużyny z osobna oblicza się różnicę w IMP odejmując wymierzo­ne jej pkt. karne i określa się odpowiadający tej różnicy stosunek VP (wyniki meczu w VP mogą się różnić),

- każda drużyna zdobywa w meczu tyle VR ile przypada dla niej z licznika ilorazu obliczonego wg powyższego sposobu,

- ostateczny wynik meczu przedstawia się jako iloraz liczb VP uzyskany przez obie drużyny obliczony w sposób podany wyżej.

6. W przypadku skrócenia meczu (z różnych powodów), gdy wynik jego podawa­ny jest w VR stosuje się skalę przeliczania IMP na VP odpowiednią do liczby rozdań przewidzianych w regulaminie meczu, a nie faktycznie rozgrywanych (oczywiście z uwzględnieniem kar regulaminowych).

7. Ogłaszając wynik meczu podaje się na pierwszym miejscu punkty zdobyte przez drużynę gospodarzy a na drugim miejscu punkty zdobyte przez drużynę gości

§87

1. Po zakończeniu meczu (względnie jego przerwaniu) sędzia sporządza protokół i podpisuje go wraz z kapitanami drużyn.

2. Do protokołu meczu załącza się:

2.1) gdy mecz prowadzony był z dokumentacją kompletną

a) prawidłowo wypełnione protokoły rozdań uzupełnione po zakończeniu sesji brakującymi danymi,

b) protokoły kontrolne stolikowe z obu stolików i ze wszystkich sesji,

c) ewentualne protesty i odwołania drużyn, podpisane i zaopiniowane przez sędziego meczu, sporządzone wyłącznie na obowiązującym druku,

2.2) gdy mecz byt prowadzony z dokumentacją skróconą - tylko podpkt. b -jeżeli sędzia tak zarządził i podpkt. c.

3. Sędzia jest zobowiązany wpisać do protokółu meczu lub do sprawozdania sędziow­skiego (które też wchodzi w skład dokumentacji meczu) swoje uwagi dotyczące:

- warunków rozgrywania meczu,

- jego przebiegu,

- niedopełnienia wymogów regulaminowych przez którąś ze stron,

- opisu incydentów, sporów,

- protestów złożonych przez drużyny,

- kar porządkowych wpływających na wynik meczu,

- przypadków unieważnienia rozdań i rozgrywek dodatkowych,

- nałożenia ewentualnych grzywien pieniężnych

- oraz faktów zagrożonych karami dyscyplinarnymi.

4. Przy braku sędziego protokół wspólnie sporządzają kapitanowie drużyn stosując się do punktów 1-3 tego paragrafu.

5. Dokumentacja meczu powinna być przekazana przez sędziego osobiście lub listem poleconym do odpowiedniego dla szczebla rozgrywek organu weryfikują­cego PZBS i zainteresowanych stron w terminie nie przekraczającym 72 godzin od zakończenia meczu (wielomeczu).

6. Ponadto w rozgrywkach l i II ligi DMP wyniki meczów i końcową tabelę zjazdu należy przekazać faksem do Biura ZG PZBS w terminie 12 godzin od jego zakończenia.

§ 88

Mecz uznaje się za ważny i zostaje zweryfikowany, jeżeli

- rozegrano go zgodnie z przepisami,

- liczba rozegranych w nim, a nie unieważnionych rozdań stanowi co najmniej 75% przewidzianych do rozegrania w odnośnym regulaminie.

Jeśli w/ w warunki nie zostały spełnione, sędzia (kapitanowie drużyn) sporządza odpowiednią notatkę i przekazuje sprawę do organu weryfikującego, który podej­mie stosowną decyzję (nakaże dokończenie meczu, nakaże powtórne rozegranie meczu lub orzekając zwycięstwo bez walki w.o.).

Rozdział V

SĘDZIOWANIE MECZU

§ 89

1. Obsada sędziowska meczu (meczów) jest wyznaczana zgodnie z przepisami przez odpowiedni Organ Związku.

2. W skład zespołu sędziowskiego wchodzą:

a) sędzia główny,

b) sekretarz pomocniczy,

c) sędziowie stolikowi (scorerzy),

d) obsługa techniczna (brydżrama, komputer),

e) sędzia techniczny

Wymienieni w pkt. a- e w zależności od potrzeb.

3. Zakres uprawnień sędziego, jego obowiązki oraz wszelkie sprawy związane z prowadzeniem meczu, są ujęta w przepisach MPB Regulaminie Sędziowskim PZBS i Regulaminie Zawodów Brydża Porównawczego.

4. Sędzia delegowany na drużynowe rozgrywki mistrzowskie otrzymuje od Orga­nu PZBS (Zarządu Głównego w przypadku l i II ligi) zlecenie organizacyjne jak w § 60 pkt. 4 (z wyjątkiem uczestników rezerwowych).

5. W przypadku nie przybycia sędziego na zawody jego funkcję w zakresie spraw porządkowo-organizacyjnych meczu pełnią obydwaj kapitanowie drużyn, a w przypadku zjazdu kolegium wszystkich kapitanów.

6. Regulamin rozgrywek może przewidywać taką organizację meczu, w której ko­nieczny jest udział sędziów stolikowych.

§ 90

Funkcja sędziego stolikowego polega na:

a) wypełnianiu protokołów rozdań,

b) przenoszeniu pudełek rozdaniowych,

c) ogłaszaniu danych dotyczących rozdania - numer, założenia, kontrakt osta­teczny, liczba lew, rezultat zapisowy,

d) podawaniu informacji o dotychczasowym przebiegu licytacji na życzenie zawod­nika, zgłoszone zgodnie z przepisami (gdy nie stosuje się kaset licytacyjnych),

e) regulowaniu tempa licytacji - dopilnowanie, aby zawodnicy zgłaszali swe zapowiedzi w jednakowym rytmie stosując odpowiednie przerwy przed każdą zapowiedzią, stopowanie licytacji z przeskokiem,

f) zgłaszaniu sędziemu głównemu faktów nie respektowania przez zawodników stawianych im wymogów regulaminowych,

g) pomocy sędziemu głównemu w prowadzeniu zawodów.

§91

1. Sędzia zawodów w czasie ich trwania ma wyłączne prawo wymierzania kar (zgodnie z RMB l MPB '97)(definicja kary jest sformułowana w rozdz. X Sekcja 4 MPB '97).

2. Jeżeli sędzia wymierza w meczu kary wyrażone w międzynarodowych punktach meczowych (IMP), wówczas punkty te odejmuje się od wyniku całego meczu danej drużyny.

3. Sędzia, niezależnie od kar wymienionych w innych punktach RMB, wymierza w szczególności kary za następujące przewinienia:

a) naruszenie przepisów zawartych w rozdz. V i VII MPB'97:

- pierwsza kara - ostrzeżenie,

- druga kara - 2IMP

- trzecia i następne - po 3 IMP

b) niewłaściwe zachowanie się zawodnika:

- kara w dowolnej wysokości wyrażona w IMP

- kara usunięcia zawodnika z meczu w przypadkach rażących,

c) brak karty konwencyjnej lub opisu systemu -

- 2 IMP dla drużyny, której zawodnik lub para zawinili (niezależnie od ewentu­alnej kary grzywny dla klubu, sekcji tej drużyny: wymierzenie za to przewinie­nie kary wyrażonej w IMP nie zwalnia z obowiązku wypełnienia karty kon­wencyjnej, na co sędzia wyznacza danemu zawodnikowi lub parze odpo­wiedni czas, obciążający konto ich drużyny

4. Sędzia nie może z własnej inicjatywy orzekać zwycięstwa bez walki (w.o.).

5. Sędzia, w razie zaistnienia nieprawidłowości, której żadne skorygowanie nie umożliwi normalnego rozegrania rozdania, a obowiązujące przepisy nie po­zwalają na jego unieważnienie (i zastąpienie go nowym dodatkowym), uznając za prawomocny rezultat zapisowy uzyskany przy jednym ze stolików orzeka rezultat rozjemczy przy drugim; w tym celu sędzia dobiera i ustala według wła­snego rozeznania najbardziej prawdopodobny rezultat zapisowy, jaki mogłaby uzyskać drużyna, której żaden z zawodników nie spowodował tej nieprawidło­wości. Przy orzekaniu rezultatu rozjemczego stosuje się również przepisy za­warte w pkt. 86 MPB '97.

6. Jeżeli popełniona nieprawidłowość uniemożliwia uzyskanie w normalny sposób rezultatu zapisowego lub też uniemożliwia uznanie rezultatu osiągniętego już przy którymkolwiek stoliku, a nie może być zastosowany przepis pkt. 86 MPB '97, wówczas sędzia powinien unieważnić dane rozdanie i przy istnieniu moż­liwości czasowych nakazać rozegranie rozdania dodatkowego. Sędzia powinien podjąć taką decyzję szczególnie w przypadku, gdy żadna z drużyn nie jest win­na zaistnieniu nieprawidłowości alby gdy partnerzy zainteresowanej strony (stron) jeszcze tego rozdania nie grali.

7. Sędzia nakazując rozegranie rozdania dodatkowego zamiast unieważnionego powinien taką decyzję wydać bezpośrednio, po unieważnieniu danego rozda­nia. Jeżeli konieczność unieważnienia rozdania już rozegranego wyszła na jaw po zakończeniu ostatniej sesji meczu (ostatniego rzutu tej sesji), wówczas sę­dziemu nie wolno nakazywać rozegrania dodatkowego.

8. Za spowodowanie unieważnienia rozdania sędzia wymierza drużynie karę po­rządkową w wysokości 3 IMP gdy wykroczenie popełniono nie w ostatniej sesji meczu (ostatnim rzucie tej sesji); natomiast gdy popełniono je w ostatniej sesji (ostatnim rzucie) i po jej zakończeniu wyszło na jaw, że należy unieważnić rozdanie, wówczas sędzia wymierza karę porządkową za każde takie rozdanie 6 IMP w przypadku winy jednostronnej, a po 3 IMP dla każdej z drużyn w przy­padku winy obustronnej. Niezależnie od kary za spowodowanie unieważnienia rozdania, ewentualne przekroczenie czasu gry związane z rozgrywaniem roz­dania dodatkowego obciąża drużynę (drużyny), której zawodnik lub zawodnicy zawinili.

9. Jeżeli żadna z drużyn nie jest winna zaistnieniu nieprawidłowości powodującej unieważnienie rozdania, wówczas sędzia nakazując rozegrać rozdanie dodat­kowe przedłuża odpowiednio czas trwania sesji.

10. Sędzia ma obowiązek właściwie regulować - przed lub po sesji - czas i sposób (ruch pudełek rozdaniowych) rozgrywania rozdań dodatkowych, zastępujących rozdania unieważnione.

11. Sędzia nie może unieważnić rozdania z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 6 tego paragrafu. W uzasadnionych przypadkach sędzia może i powi­nien wnioskować do organu weryfikującego o unieważnienie rozdań, co do których nabrał przekonania o niezachowanie warunków tajności, jak też bu­dzących zastrzeżenia sposobach porozumiewania się partnerów.

12. Rozdanie (rozdania) unieważnione uważa się za nierozegrane, co zmniejsza przewidzianą w regulaminie rozgrywek liczbę rozdań w meczu, chyba że sędzia zarządzi rozegranie rozdania (rozdań) dodatkowego na miejsce unieważnionego.

§92

Mecze brydżowe przeprowadzone prawidłowo zgodnie z przepisami regulamino­wymi zostają zweryfikowane przez właściwy Organ Zarządu odpowiedniego szcze­bla. Organ weryfikujący ma prawo unieważnić lub zmienić wyniki niektórych rozdań rozegranych w trakcie meczu, może też ukarać winnych (zawodnika, orga­nizatora) i wnioskować o ukaranie sędziego.

 

CZĘŚĆ III PRZEPISY WPROWADZAJĄCE l KOŃCOWE

§ 93

1. Sprawy sporne zarówno organizacyjne jak i sportowe rozstrzyga Organ Zarządu właściwego szczebla.

2. Interpretacja przepisów Regulaminu Zawodów Brydża Porównawczego należy do Zarządu Głównego PZBS.

3. Zarząd Główny PZBS podejmuje postanowienia we wszystkich sprawach doty­czących zawodów brydża porównawczego nie objętych w regulaminie.

4. Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego (część ogólna, część szczegółowa i przepisy końcowe stanowiące całość) uchwalony w dniu 9 czerwca 1998 roku wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 roku.

5. Traci moc - dotychczas obowiązujący - Regulamin Zawodów Brydża Porównaw­czego z 1991 roku.

 

l wiceprezes ZG PZBS

(-) Włodzimierz STOBIECKI

Pełnomocnik ZG PZBS

d/s sędziowskich

Członek ZG PZBS

(-) Krzysztof KORSADOWICZ

 

Prezes ZG PZBS

(-) Andrzej ORŁOW

 

bemar http://plast.org.pl/jak-naturalnie-wspomoc-prace-mozgu sanfarm.com.pl